Guigo I prior Carthusiae

Consuetudines

Estratto da “Patrologia Latina”, vol 153, J. P. Migne - Parigi 1854

Dal sito www.mlat.uzh.ch - University of Zurich's Corpus Corporum project by Ph. Roelli in 2019

Link al testo italiano

 

MONITUM. AD FRATRES CARTHUSIENSES.

Antequam ad elucidationem et explicationem Consuetudinum R. Patris Guigonis deveniamus, debemus et nos ad imitationem tanti viri pauca vobis proloqui, ut perfectius possitis intelligere tum mentem auctoris, tum suscepti a nobis operis propositum, dum istas Consuetudines, quae nunc vulgo statuta vocantur, hic referre et de novo imprimi curamus.

Qui facit veritatem venit ad lucem, ut manifestentur opera ejus (Joan. III). Hac ergo Christi voce edocti et invitati thesaurum nostrum, id est prima instituti nostri rudimenta et documenta veluti de tenebris eruimus, ne illum abscondere velle ultra videamur, his praesertim de causis:

Primo, ut sit vobis veluti lucerna accensa et posita super candelabrum, cujus beneficio possitis instrui, dirigi, et accendi. Instrui de primorum ordinis Patrum religiosa conversatione; dirigi in vestrae vocationis adimplendae modo et fidelitate; accendi in illorum imitationis et charitatis non fictae aemulatione.

Secundo, ut ex veritatis coram vobis expositae lumine, quo videbitis qualiter ordo in vigore et spiritu sui instituti, ex singulari Dei protectione conservatus fuerit, consolationem accipiatis: et dissipatis nubeculis inquietudinum, quas in quorumdam pusillorum animos quaedam opinio ingesserat decidii ordinis Carthusiensis, novum fervorem concipiatis honorandi institutum nostrum tam singulari Dei protectione honoratum, et huc usque conservatum, atque digne Deo ambulandi in hac sancta vocatione, qua vocati estis, nec unquam ab avita Carthusiensi observantia degenerandi. Censorum notas praeviderat reverendus Pater Guigo, et forte jam suis temporibus expertus erat, atque ideo teneras bonorum Carthusianorum conscientias, ne inde in scrupulos deciderent, aut in animi perplexitates, contra illorum argutias praemunire voluit, ut ex variis locis vobis apparebit, et maxime ex cap. 20, et ex cap. 57, n. 4, et aliis locis.

Tertio, ut tandem fervorem a pluribus conceptum et varie exhibitum circa antiqua ordinis statuta compescamus, quorum aliqui ex devotione, quam habent erga ordinem, quaedam exemplaria e cellulis nostris sublata, magno pretio a mercatoribus emerunt, illius veluti elementa et ipsi nosse cupientes, alii vero ex ipsis antiquis statutis contra praesentem statum ordinis sinistras opiniones sibi formaverunt.

Quod ergo quodammodo latebat, publicum reddimus, ne ultra quorumdam animos subeat temeraria suspicio, qua veluti degeneres filii habeamur, qui Patrum praeclara gesta abscondere conantur, ne inde illorum appareat decidium. Sic enim his extremis temporibus (quod dolentes et lugentes referimus), sic, amici et fratres in Christo charissimi, charitas refriguit; imo aurum illud optimum charitatis, quo caput coelestis Sponsi constare asserit sponsa Cantici (Cant. V), obscuratum est, et color ejus optimus mutatus, ut non tantum quaerere iniquitatem in domo justi, et vastare requiem ejus, contra S. Spiritus enatum (Prov. XXIV), quidam licitum esse aestiment; sed etiam ea quae in aliqua parte dubia esse videntur, non in meliorem partem interpretari sed in pejorem, novo jure introducto, quod certe nec Dei nec Ecclesiae est, jam liberum sibi esse credant; imo ea quae vere et absque ulla dubietate bona sunt, sinistra interpretatione absque ullo scrupulo, veluti conspurcare posse putent, ut foetere incipiant; et sic, quod prius boni odoris erat et aedificationis, nauseam excitare incipiat.

Legantur Evangelia, libri apostolici attente revolvantur; ibi legimus: Charitas non aemulatur, non agit perperam, non cogitat malum (II Cor. XIII), et alia plura similia. Sed nihil reperiemus unde licitum esse probetur, famam proximi laedere, et ut longe lateque ejus defectus sive veri sive falsi spargantur, quasi super tecta ascendere. Si sic agere cum singulari persona illicitum esse Scripturae sanctae decernant, quid de communitate, quid de ordine integro, cujus fama integra est, censendum est?

Christi et sacrarum Scripturarum sensum sequebatur D. Thomas, dum paradigmate hominis qui triginta facies haberet, quique in pulchriori ab intuentibus procul dubio aspiceretur, utebatur, ut sensum suum super hac re exprimeret, quem sensum amplecti et in omnibus sequi debemus. Non enim ad succensendum his qui de nobis minus bene sentiunt, haec pauca de immutato charitatis colore diximus, sed ut meliora charismata semper aemulemur, et caveamus a prava interpretatione verborum illorum Apostoli dicentis: Spiritualis judicat omnia, et ipse a nemine judicatur (I Cor. II), quibus nonnunquam spirituales viri, proprio sensu decepti et obcaecati, incidunt et ipsi in laqueum diaboli.

Tentationes spirituales non minus cavendae sunt quam carnales, imo longe cautius et subtilius, maxime a solitariae vitae professoribus, quia a carnalibus objectis et desideriis abstracti evanescerent facile in cogitationibus suis et in judicia temeraria inciderent, nisi a daemonio meridiano propriae opinionis, et proprii judicii laqueos ipsis ponente, sollicite sibi caverent. Ipse enim Satanas transfigurans se in angelum lucis minus cautos et in hac parte sibi ipsis fidentes decipit, ac in errorem semel dejectos, proprio sensu deinde obcaecatos, strictius ligat et a correctione tandem fere totaliter alienos efficit.

Hi sunt miseri gradus descensionis, quos sibi fabricant Spirituales a proprio judicio non sibi satis caute caventes, a quibus longe distabimus, si semper ob oculos habeamus illa Christi Salvatoris nostri verba: Nolite judicare, et non judicabimini (Luc. VI); et illa D. Pauli: Quis es tu qui judicas servum alienum? Domino suo stat aut cadit (Rom. XIV). Itemque: Nolite ante tempus judicare, quoadusque veniat Dominus, qui illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium: et tunc laus erit unicuique a Deo (I Cor. IV).

Nunc ergo quiescent, ut speramus, qui tanta aviditate statuta ordinis nostri, aut legere, aut carpere voluerunt, dum viderint a nobis ipsis omnia ingenue et sincere proferri, in nihilo nobis ipsis parcendo, nihil occultando, sed potius nos ipsos (quantum veritas, justitia et charitas permittunt) data occasione objurgando.

Absit a nobis ut sanctitatem illam, quae merito primis Patribus nostris tribuitur, nobis velimus usurpare; sed id tantum nobis concedi petimus, quod a nemine, qui justitiae osor non sit, potest negari, nempe ut corpori ordinis et animae, ut ita dicam, instituti nostri non imputetur, quod singularium personarum culpis tantum debetur, a quibus ordinem nec ipso reverendi Patris Guigonis tempore exemptum fuisse constabit ex cap. 77 istarum Consuetudinum. Clament quantum velint, Tolle, tolle, contra statutorum ordinis transgressores et ab ejus spiritu aberrantes, non abnuemus; sed et succlamabimus: Puniantur, puniantur, sic enim non cum modica nostra et bonorum omnium consolatione, factum fuisse in ordine a die suae institutionis usque ad haec nostra tempora apparebit, per chartas et ordinationes capitulorum generalium, quas antiquis statutis ex professo data occasione attexemus, ut haec scripta et propalata existant in generatione altera, et populus qui creabitur laudet Dominum, qui talem zelum, unanimitatem, propositi tenacitatem dedit miseris homuncionibus, natione, educatione, genio naturali tam diversis, etiam tempore illo, quo Ecclesia Dei per deflendum schisma in plures partes divisa, ordinem nostrum in tot partes etiam scissum post se traxerat, sub finem quarti decimi saeculi et initium decimi quinti, donec concilium Pisanum celebraretur, ut suo loco dicetur. Id velut grande miraculum a Domino factum oculis mentis apparet, quod dum intueor obstupesco et succlamo: Digitus Dei est iste; non enim similes fructus profert terra cordis humani spinas et tribulos ex se tantum germinans. Porro de rei veritate judicabunt qui opus istud in sensu pietatis et spiritu charitatis lecturi sunt.

De quibusdam adhuc monitos vos esse volo, antequam ad interpretationem Consuetudinum istarum R. Patris nostri Guigonis deveniamus, quibus monitis ad faciliorem intelligentiam sensus et verborum piissimi scriptoris perveniatis.

Primo ergo notandum est illum succincte admodum scribere, tum ut exhibeat se in scribendo etiam leges silentii servare velle, dum superflua verba resecare studet, et ea tantum proferre quae necessaria videntur, tum quia Carthusiani propositi observatoribus scribit, qui ideo uno vel, ut ita dicam, dimidiato verbo quidquid sibi volebat reverendus Pater Guigo intelligebant, nec indigebant ut omnia veluti minutatim exprimeret. Consuetudines ergo tantum veluti substantiales, majoris et primariae Carthusiae sociis et fratribus communicat, id a se postulantibus, ut uniformitas illa, quae ab initio et deinceps in ordine fuit in tanto pretio habita et continuo studio servata, introduceretur:

Secundo, plura quae in antiquis statutis continentur nec in Consuetudinibus R. P. Guigonis exprimuntur, non ideo novitatis debere argui, quia R. ille Pater nullam de illis mentionem facit, sed ad rationem condendorum statutorum pertinere; crescente enim numero domorum et personarum ordinis, cum statuta essent condenda quae simplices consuetudines in quasdam veluti fixas regulas verterent, et quae actus multorum hominum in variis agendis in unam consonantiam et praxis uniformitatem adducerent, ut in eamdem veluti regulam collimarent, necesse prorsus erat ut enucleatior fieret expressio singulorum agendorum, et modi quo singula erant agenda, ne in hac multitudine ex singularum personarum abundantiori multiplicatione composita, facilior pateret aditus singularibus personis, ad quaedam secundum proprium sensum interpretanda et detorquenda, unde uniformitatem in praxi sensu depravandam fore, nemo non videt.

Tertio, sanctum illum virum, qui erat in utrisque litteris divinis et humanis apprime eruditus, styli elegantiam, quam ad manum habebat, nonnunquam deseruisse, ut in scribendis Consuetudinibus ordinis simplicitatem sectaretur, et inde nos instrueret quantum a loquendi aut scribendi modis, qui fastum aliquem redolent, abstinere debeamus. Scintillae autem coelestis eloquentiae simul et humanae, quibus pollebat quasi aeris candentis, ex illius nihilominus calamo non raro proruperunt, ut videre est in illo mirabili capitulo De vitae solitariae commendatione, ex quo discimus quantum versatus esset in colligendis ex sanctarum Scripturarum campo floribus, ex quibus prudenter collectis et venuste contextis serta componere noverat coelestem odorem exhalantia. Unde etiam instruimur in nullo nos laedere simplicitatem Carthusianam, si sacrorum istorum librorum eloquentiam addiscamus, ut qui jam per consolationem Scripturarum spem habemus, in loquendo etiam eloquia illa Domini casta eructare aemulemur, et sic optatum B. Petri apostoli in nobis compleatur dicentis: Si quis loquitur, quasi sermones Dei (I Petr. IV).

Quarto, plura reperiri in ipsis Consuetudinibus quae a solis Carthusiani propositi observatoribus possunt bene intelligi, cum verbis satis barbaris nonnunquam sint expressa, et, ut supra diximus, non sint sufficienter explicata, ut possit illorum genuinus sensus capi ab his qui ritus Carthusianos per praxim non norunt, etiamsi sint alias docti et cordati viri. Inde oritur ratio indulgendi his qui vellent secundum suum sensum istas Consuetudines in quibusdam locis intelligere et applicare, quibus ideo illud apostolicum posset in hoc, salva illorum reverentia, applicari, non intelligentes, neque de quibus loquuntur, neque de quibus affirmant (I Tim. I).

Porro circa tempus quo R. P. Guigo has Consuetudines scripsit, nihil potest certissimum assignari; sed supputando annos ab accessu S. Patris nostri Brunonis ad rupes Carthusiae, eas scripsisse videtur 44 aut 45 circiter annis post incoeptum ordinem.

Adhuc enim vivebat S. Hugo episcopus Gratianopolitanus, ut ex ipso Prologi textu innotescit. S. P. Bruno ad eremum Carthusiae venerat cum sociis anno circiter 1084, et a die sui adventus usque ad ejus obitum effluxerunt 17 anni. Decem quidem annis praefuit in domo Carthusiae B. Lauduinus, unus e sociis; sed S. Bruno in Calabria degens, adhuc in vivis erat, supervixit enim B. Lauduino, inter martyres merito collocando, integro anno et 19 diebus.

Cui B. Lauduino successit R. Pater Petrus Francus, et is annis tantum duobus praefuit: eique successit R. P. D. Joannes primus, qui R. P. Guigonem Ecclesiae Gratianopolitanae decanum recepit in ordine, ubi tantum profecit, ut post tres aut quatuor annos in priorem Carthusiae, anno videlicet 26 ordinis nati, electus sit.

His ergo 26 annis si 18 aut 19 addantur, donec prior existens scripserit Consuetudines istas, anno 44 aut 45 post ordinem natum, ut supra diximus, eas scriptas fuisse constabit. Ex his etiam apparet R. Patrem Guigonem venisse ad ordinem quinque aut sex tantum annis post mortem S. Brunonis, et tum per opera, tum per verba, ab ejus discipulis qui etiam cum S. institutore vixerant ea omnia didicisse, quae in istis scriptis Consuetudinibus posteris reliquit, quae Consuetudinum nomen non mererentur, nisi a pluribus jam annis instituta fuissent, et moribus utentium approbata et confirmata. His praenotatis nunc ad rem veniamus.

 

PROLOGUS D. GUIGONIS.

Incipit Prologus Consuetudinum domini Guigonis prioris Carthusiae. 1. Amicis et fratribus in Christo dilectissimis, BERNARDO Portarum, HUMBERTO S. Sulpitii, MILONI Majoraevi prioribus et universis qui cum eis Deo serviunt fratribus, Carthusiae prior vocatus GUIGO et qui secum sunt fratres, perpetuam in Domino salutem.

2. Charissimi ac reverendissimi nobis Patris Hugonis Gratianopolitani episcopi, cujus voluntati resistere fas non habemus, jussis et monitis obtemperantes, quod vestra non semel dilectio postulavit, Consuetudines domus nostrae scriptas memoriae mandare curavimus [ al. curamus]. A quo negotio rationabilibus, ut putamus, de causis diu dissimulavimus, videlicet quia vel in epistolis B. Hieronymi, vel in Regula beati Benedicti seu in caeteris Scripturis [ al. caeteris libris] authenticis, omnia pene quae hic religiose agere consuevimus contineri credebamus. Et nos, qui tale aliquid facere possemus vel deberemus, dignos minime putabamus. 3. Huc accedebat quia doceri magis quam docere ad humilitatis nostrae propositum pertinere noveramus, tutiusque esse aliena potius bona quam sua praedicare, Scriptura dic ente: Laudet te alienus, et non os tuum; extraneus, et non labia tua (Prov. XXVII, 2). Domino quoque in Evangelio praecipiente: Videte ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis (Matth. VI, 1). 4. Verum quia tantorum precibus et auctoritati, sive dilectioni, resistere non debemus, quod Dominus dederit, eodem ipso juvante, dicamus; et a digniori parte, officio videlicet divino sumentes exordium, in quo cum caeteris monachis, multum, maxime in Psalmodia regulari, concordes inveniamur [ al. invenimur].

INCIPIUNT CONSUETUDINES D. GUIGONIS.

 

CAPITULUM PRIMUM. De officio divino. 1. A Kalendis itaque Novembris usque ad octavas Pentecostes, omni die, exceptis duodecim lectionum solemnitatibus, tres lectiones cum tribus responsoriis dicimus; illud observantes ut si ante quintam feriam praedicti mensis Kalendae contigerint, in praecedenti Dominica responsoria et prophetas incipiamus; sequenti et deinceps feria tres lectiones cum responsoriis de libris eisdem recitantes. 2. Sin autem quinta vel post quintam, sequenti Dominica eosdem prophetas cum suis responsoriis inchoemus; dierum qui inter Kalendas et Dominicam sunt, alterum cum tribus propter martyres, alterum cum una lectione transigentes. CAPITULUM II. Item de eadem re. 1. Sabbato primae adventus Dominicae cohaerenti commemorationem de cruce usque ad secundam post octavas Paschae Feriam; de sancta vero Maria usque ad primam post octavas Epiphaniae diem intermittimus. 2. In praedicta Dominica finitis Ezechiele et duodecim prophetis (nam Danielem in refectorio legimus) Isaiam incipimus, usque ad vigiliam Nativitatis eo contenti. In quo toto spatio capitulis, versibus et orationibus ad adventum pertinentibus utimur, Gloria in excelsis usque ad primam in Nativitate missam tacentes. 3. Antiphonas O sapientia, cum aliis sex, et antiphonas proprias ad matutinas laudes ita incipimus, ut die ante vigiliam Natalis Domini finiantur. 4. Singulae adventus Dominicae propriis responsoriis et antiphonis ad matutinas laudes decorantur, sed et caeteris diebus semper ad Magnificat et Benedictus antiphonas de adventu dicimus. CAPITULUM III. Item unde supra. 1. In Sabbato jejuniorum temporalium sextam et missam cum quinque, excepta epistola, lectionibus, et deinde nonam continuatim in ecclesia cantamus; idem in caeteris jejuniis similibus facientes, nisi quod in mense primo post nonam propter Quadragesimam. 2. In Sabbato infra octavas Pentecostes inter tertiam et sextam, et in mense septimo post sextam missam ipsam celebramus, nonam usque post dormitionem in cellulis dicendam differentes. CAPITULUM IV. Item unde supra. 1. A quarto Nonas Januarii usque ad Septuagesimam, beati Pauli apostoli Epistolas legimus. 2. Ab altera post octavas Epiphaniae die usque ad Septuagesimam, ferialia dicimus responsoria, prima post ipsas Dominica Domine, ne in ira tua incipientes. 3. In Sabbato quod primam Septuagesimae Dominicam antecedit, ad vesperas tantum dicimus Alleluia, ad Missam similiter sancti Sabbati recepturi. 4. Ab ipsa autem Dominica usque ad Dominicam de Passione Domini Heptaticum tam in ecclesia quam in refectorio legimus, prima et secunda Dominica, In principio, caeteris vero Dominicis usitata Responsoria decantantes. 5. In Capite jejunii capitula nocturna et diurna, et orationes mutamus: sextam et issam et nonam in ecclesia cantamus. 6. Hac die cruces cooperimus in Parasceve detegendas. 7. Ante missae initium cinis post confessionem sacerdoti benedicendus offertur; quo benedicto et aqua sancta resperso, omnes per ordinem genibus ante presbyterum flexis participant, dicente ipso: Recognosce, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris; caeteris vero Antiphonas istas canentibus: Exaudi nos, Domine; Juxta vestibulum, etc. Quibus finitis subdit sacerdos: Dominus vobiscum, et istam orationem Concede nobis, Domine; eadem hora duobus sequentibus diebus Missas facimus. 8. Sabbatum sequens missa caret. 9. In hoc Sabbato Dominicalia capitula mutamus ad vesperas. 10. Capitulum, Domine, miserere nostri, in Quadragesima et in Adventu festivis diebus ad primam dicimus. 11. A sequenti secunda feria usque ad Coenam Domini septem psalmos cum litania post primam in cellulis quotidie, exceptis duodecim lectionum festis, exsolvimus. 12. Nonam et missam cum praefatione de Quadragesima et vesperas omni die in ecclesia cantamus, si sacerdotum adsit copia, vel qui adsunt aliqua rationabili non impediantur de causa. 13. Dominica de Passione capitula mutamus, consueta suffragia usque ad secundam post octavas Paschae feriam intermittimus; a quo die usque ad Coenam Jeremiam partim in ecclesia, partim in refectorio, propter noctium brevitatem legimus. In quo temporis spatio, nisi duodecim lectionum solemnitas intersit, ad invitatorium et ad Responsoria et ad introitum Gloriam non dicimus. 14. De festo trium lectionum commemorationem tantum facimus. 15. Sabbato quod Dominicae Palmarum jungitur, missam non dicimus. 16. Ad vesperas capitulum, Hoc sentite, responsorium, Fratres mei, usque ad Coenam. 17. Dominica in Palmis cantata tertia, et induto casula sacerdote, post confessionem rami benedicuntur, aspersique aqua benedicta omnibus a sacerdote traduntur; et interim cantatur antiphona, Collegerunt; sequitur Dominus vobiscum et oratio ista: Omnipotens sempiterne Deus. 18. Si Annuntiatio vel festivitas sancti Benedicti quartam hujus hebdomadae transierint feriam, nullam postea de ipsis facimus mentionem. 19. In Coena festum facimus, novem sicut clerici lectionibus contenti, ad Benedictus lucernam exstinguimus, Ecclesiae morem tantilla ex parte imitantes. 20. Ad primam convenimus, post capitulum tertiam in cellis dicimus, et munditias singuli facimus, sextam quoque ibidem cantantes, nonam et missam et vesperas in ecclesia celebramus. 21. In missa, hostia Dominici corporis integra in Parasceve a sacerdote sumenda servatur. 22. Post refectionem omnes, in quantum possibile est, monachi et laici ad mandatum in capitulum convenimus, ibique pedes cunctis a priore vel cui hoc ipse injunxerit, ipsique ab eo qui prior est ordine abluuntur, terguntur, osculantur, caeteris congruas antiphonas canentibus. Dehinc priore aquam infundente, lotis omnium manibus, accensa candela evangelium legitur, stantibus cunctis usque ad id, Cum recubuisset iterum. 23. A quo loco eamdem lectionem sedentes audimus, usque dum dicatur, Surgite, eamus hinc. Tunc enim, praecedente diacono, in refectorium pergimus, quod superest lectionis sedentes audituri; qua finita vinum a ministris apponitur singulis. Dataque a sacerdote benedictione, bibimus et abimus. Post quae nudatur altare. 24. Hac die post prandium, sive post mandatum, duorum sequentium lectiones et responsoria praevident fratres, tanquam usque ad Sabbatum post refectionem, ad claustrum non reversuri. 25. Completorium poste sonatur. 26. In Parasceve genua flectimus, Miserere mei, Deus, dicimus. 27. Totisque his tribus diebus preces singuli quique in silentio dicimus in omnibus horis, hac una oratione contenti, Respice, quaesumus, Domine; totumque fere officium juxta clericorum morem exsequimur. Psalterium aliis omissis operibus frequentamus; a sacrista laicis juvantibus mundatur ecclesia. Signo aliquanto tardius quam solet dato, sexta et nona continuatim in cellis dicuntur, et interim sacerdos induitur, datoque iterum signo ad ecclesiam convenientes officium ex more celebramus. Praecedit lectio, sequitur tractus et oratio Deus a quo et Judas; item alia lectio, et tractus, deinde passio absque Dominus vobiscum, post quam orationes; quibus finitis exuitur sacerdos casula, nudamus pedes, oblatamque a diacono crucem venerabiliter osculamur, dicentes intra nos singuli: Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Interim conventus cantat antiphonam, Nos autem gloriari oportet, et Responsoria, Popule meus et Expandi manus meas. Post quae ad locum pristinum cruce relata, sacerdos lotis manibus casulaque indutus, calicem cum vino corpore Domini superposito, a diacono suscipit, inchoante eodem communionem, Hoc corpus. Quibus in altari compositis, post modicum silentium incipit sic, Oremus, praeceptis salutaribus moniti. Agnus Dei non dicitur, nec in Sabbato. Percepto autem a sacerdote Domini corpore, vesperas alterutrum cum silentio dicimus. 28. Sabbato, cantatis in cellulis sexta et nona, et interim sacerdote induto, ad ecclesiam congregati, praemissis quatuor lectionibus cum tribus tractibus et litania perbrevi, missam a Kyrie eleison solemniter inchoamus; Gloria in excelsis Deo dicimus, duas candelas accendimus, pacem accipimus, incensum vero non adolemus. Quibus expletis pulsato tintinnabulo vesperas juxta morem monachicum solemnissime cantamus. 29. In die sancto Paschae inter matutinas et primam, cunctis, in quantum eorum sinunt obedientiae, laicis praesentibus et communicantibus, ea celebritate qua Dominicis solet diebus missa cantatur, duobus vel tribus monachorum sacerdotem juvantibus. 30. In majori missa communicat conventus, et qui de laicis communicaturi sunt. 31. Totos quatuor hos dies celeberrimos ducimus. Feria secunda, tertia, quarta in matutinis laudibus duas candelas accendimus incensumque offerimus. Feria quarta recedunt laici. Quinta, sexta, Sabbato, sextam in ecclesia cantantes simul reficimus. Hebdomadarum Paschae et Pentecostes prioribus diebus quatuor nullum omnino sanctorum festum celebramus. Tribus vero posterioribus, si trium lectionum festum occurrerit, solam commemorationem, sin autem duodecim, totum facimus. Responsoria paschalia quatuordecim diebus cantamus. 32. Actus apostolorum tribus hebdomadibus, canonicas vero Epistolas exinde usque ad Ascensionem; et ab Ascensione usque ad Pentecosten Apocalypsim tantummodo, partim in ecclesia, partim in refectorio perlegimus. 33. Feria tertia Rogationum semel reficimus, sed coquinam facimus. 34. In vigilia Ascensionis sextam et missam in ecclesia cantamus; Ascensionem celeberrime colimus. 35. In vigilia Pentecostes nonam et missam in ecclesia dicimus, totamque hebdomadam sicut Paschalem decurrimus, nisi quod feria quarta et Sabbato, sextam post missam sine intervallo cantamus. Hac quippe hebdomada jejunia Quatuor Temporum facimus. CAPITULUM V. Item unde supra. 1. Post hebdomadam hanc, die quacunque festum occurrerit, libros Regum incipimus, responsoria vero ejusdem historiae sequenti Dominica. 2. A Kalendis Augusti usque ad Kalendas Septembris, Parabolas, Ecclesiasten, librum Sapientiae, et de Ecclesiastico quantum tempus permittit, legimus. 3. Kalendas Septembris, Job duabus septimanis sive tribus, duabus sequentibus Tobiam, Judith, Esther. 4. A Kalendis Octobris usque ad Novembrem, Machabaeorum libros. 5. Totoque hoc tempore, id est a Pentecoste usque ad Novembris Kalendas, una, nisi festum intersit, lectione, sicut caeteri monachi, contenti sumus. 6. Nunquam autem pro trium lectionum festo, lectiones Historiae dimittimus, nisi in vigilia Natalis Domini, et tribus post festum Innocentum diebus et hebdomadibus Paschae et Pentecostes, et infra octavas Assumptionis beatae Mariae. 7. Invitatorium igitur tantum et versiculi, et responsoria et orationes, et matutinae laudes, sed et ad primam antiphona, ad tertiam quoque et sextam, si semel prandendum est, sin autem bis ad tertiam tantum, antiphonae, versus et orationes pro tali festo dicuntur. 8. Dominus regnavit non solum in talibus festis, sed etiam a Nativitate usque ad octavas Epiphaniae, et a Pascha usque ad octavas Pentecostes, ad matutinas laudes quotidie dicimus. CAPITULUM VI. Item unde supra.

Et hoc sciendum quod in nulla solemnitate processionem facimus, nec ullum festum vel vigiliam transmutamus.

CAPITULUM VII. De officio Dominicali. 1. Omni Sabbato post nonam in claustrum convenimus; lectiones et caetera necessaria recolimus. 2. Et quia tota hebdomada in cellis silentium tenemus, peccata nostra priori, vel quibus ab eo injunctum est, confitemur. 3. Quod si nova responsoria inchoanda sunt, magnum responsorium in vesperis cantamus. 4. Dominica, post primam, capitulum tenemus. Inde fratribus ad cellas redeuntibus, si missa ea die cantanda est, id est si sacerdos vel sacerdotes rationabili non impediantur de causa, statim signum pulsatur; alias enim usquequo tertia sit dicenda differtur: quod spatium, quantum infirmitas necessitasve permittit, spiritualibus profectibus attribuitur.

5 Post haec sacerdos, tempore congruo ad ecclesiam reversus, induitur, signoque tertia [ al. terna] incisione pulsato, praesentibus cunctis aqua sacratur. Quam sacerdos spargendo, altare circuiens; ante ipsum altare monachis, ad ostium chori laicis dispergit, canentibus caeteris antiphonam, Asperges me; reversusque ad lectorium addit precem, Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, deinde, Dominus vobiscum et orationem hanc, Exaudi nos, Domine, sancte Pater. Post, tertiam inchoat, quam sequitur missa.

6. Gloria in exelsis Deo in omnibus solemnitatibus, praeter Adventum et Septuagesimam, cantamus. 7. Credo in unum Deum tam in Dominicis diebus quam in caeteris, exceptis confessorum et martyrum festivitatibus, et tribus diebus Paschae et Pentecostes, dicimus. 8. Post missam ad cellas aquam sanctam ferentes, parvum facimus intervallum; deinde signo pulsato ad ecclesiam redeuntes sextam cantamus; et sic in refectorium pergimus, animarum pariter et corporum escam sumpturi. Exeuntes autem de refectorio a Kalendis Novembris usque ad Purificationem Beatae Mariae statim nonam cantamus, ex quo die usque ad Pascha, spatium quod ibi, id est inter prandium et nonam, facimus, lectioni vel aliquibus talibus exercitiis deputatur. Exinde tota aestate, pro dierum quantitate nunc brevius, nunc longius quieti datur. 9. Post nonam in claustrum convenimus, de utilibus locuturi. In hoc spatio incaustum, pergamenum, pennas, cretam, libros seu legendos seu transcribendos a sacrista; a coquinario vero legumina, sal et caetera hujusmodi poscimus et accipimus. 10. Post coenam singulas tortas tanquam Christi mendici accipientes, cellas repetimus. 11. In omnibus autem similibus festis pene similiter facimus. 12. Dominicis autem quae sunt infra octavas Natalis, Apparitionis, Ascensionisve Domini, antiphonas, responsoria, versus et octo priores lectiones de ipsis solemnitatibus dicimus, quatuor posteriores de homiliis Dominicalium evangeliorum: Evangelium quoque ipsum post Te Deum laudamus, et antiphonae ad Benedictus et Magnificat, et oratio et missa, Dominicalia sunt: sed postea fit commemoratio de solemnitatibus. Similiter agitur Dominica quae inter octavas Natalis Domini et Apparitionem est, nisi quod priores etiam octo lectiones Dominicales, id est de Epistolis beati Pauli legimus, et commemorationem de Nativitate non facimus. 13. De sancto Sylvestro commemoratio tantum fit; verum de his quae quadam speciali dignitate solemnia celebramus, specialiter quoque dicendum putamus. CAPITULUM VIII. Item de officio divino. 1. Igitur Omnium Sanctorum, Natalis Domini, Paschae, Ascensionis, Pentecostes, sancti Joannis, beatorum apostolorum Petri et Pauli, Assumptionis beatae Mariae vigilias in pane et aqua facimus, missasque, in aestate quidem cum sexta, in hieme vero nonam supponentes, continuamus: altare paramus, in vesperis et matutinis et missa itemque vesperis duas candelas accendimus, incensum ponimus. 2. Porro in vigilia Natalis Dominici in matutinis laudibus genua non flectimus; Dominus regnavit dicimus, Miserere mei, Deus, tacemus, duas ad missam candelas accendimus, sed thus non adolemus, pacem sumimus. 3. Si Dominica in hac vigilia occurrerit, versum ante evangelium et totum deinceps officium de vigilia dicimus, commemorationem tantum de Dominica facientes. Eodem modo in vigiliis Paschae et Pentecostes missas celebramus. 4. In matutinis quatuor ultimas lectiones de Evangeliis legimus. Primam missam inter nocturnum et laudes celeberrimam facimus, secundam post matutinas laudes, incipiente luce, sicut fieri solet in Dominicis diebus, cantamus, in qua laici communicant, in hac etiam commemoratio fit de S. Anastasia. 5. In majori missa communicat conventus, pacemque a sacerdote et ab invicem omnes monachi accipiunt. Hoc ipsum in omnibus festis talibus agimus, excepta Circumcisione Domini, et Natali beatorum apostolorum Petri et Pauli, et Dedicationis, et sancti Michaelis. Sequentes tres dies fere similiter celebramus. Die quarta laici recedunt, sicut in Pascha et Pentecoste. 6. Reliquis tribus diebus sextam in ecclesia dicimus, et nonam, prandium simul et coenam facientes. 7. Circumcisionem, Apparitionem, Purificationem, Annuntiationem, Ascensionem, Natalem sancti Joannis, beatorum apostolorum Petri et Pauli, Assumptionem, Dedicationem, Nativitatem beatae Mariae semper Virginis, festum angelorum simili colimus ritu. 8. Porro in Purificatione beatae Mariae ante missam post confessionem candelas benedictas de manu sacerdotis monachi, et qui de laicis adsunt, accipimus, cantantes antiphonam, Lumen ad revelationem gentium, et evangelium, Nunc dimittis, ac per versus singulos antiphonam repetentes. Sequitur Dominus vobiscum, et oratio, Exaudi quaesumus, Domine, deinde missa; candelas autem post evangelium offerimus. CAPITULUM IX. Quoties radamur in anno. 1. Sexies in anno radimur servato silentio; in vigiliis Paschae, Pentecostes, Assumptionis, Omnium Sanctorum, Natalis Domini, et in capite jejunii. 2. In vigiliis beatorum Jacobi, Laurentii, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Judae, et Andreae semel quidem reficimus, sed coquinam, si talis dies est, facimus, missasque non cantamus. 3. In caeteris duodecim lectionum festis, quibus capitulum non tenemus, nec missam dicimus, in vigilia tantum post nonam in claustrum pro recordatione convenimus. CAPITULUM X. Quales hospites introducantur in chorum. 1. In chorum nostrum hospites tantum religiosos introducimus, cum quibus in claustro communem licet habere sermonem. 2. In partem vero ducere aliquem, vel duci, aut quasi secreto aliquid intimare, aut mandare aliquibus non licet, nisi licentiam dante priore. Quam licentiam non ad nos, sed ad eos, si tanti habent, attinet petere. Nunc de his quae pro defunctis vel circa defunctos gerimus, aliquid est dicendum. CAPITULUM XI. De officio defunctorum. 1. Altera itaque post Omnium Sanctorum festum die, nisi in Dominica evenerit, pro defunctis universis agendam post nocturna cum novem lectionibus dicimus, hac una tantum oratione contenti, fidelium Deus omnium; dehinc, post primam, missam praesente conventu celebramus. 2. In nullo autem duodecim lectionum festo, vel infra octavas Natalis Domini, Paschae, vel Pentecostes defunctorum officium facimus, nisi forte defunctus praesens fuerit, vel tricenarium agi contigerit. Quod tamen tribus diebus ante Pascha, et ipso die Paschae, vel Pentecostes, seu Natalis Domini, si forte eveniret, quantum ad missam [ al. officium missae] attinet, minime faceremus. 3. Ab hoc igitur die, id est a quarto Nonas Novembris usque ad Septuagesimam, agendam in ecclesia post nocturna dicimus. A Septuagesima vero usque ad praedictam diem post vesperas jejunii die, alias post coenam [ additur in ms. vel ante] idem officium in cellis exsolvimus. Quod si anniversarium fuerit, in ecclesia statim post vesperas cum novem lectionibus et antiphonis agitur. 4. In Quadragesima tamen, ne fratres graventur, post refectionem in cellis dicitur. CAPITULUM XII. De visitatione aegroti. 1. Cum autem frater aegrotus morti propinquare putabitur, congregatur conventus ad visitandum eum, et dicit sacerdos, Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea, spargens aquam sanctam; respondetur Amen. 2. Tunc confitetur peccata sua, et post absolutionem dicit idem [ al. item] sacerdos: Salvum fac servum tuum; Esto ei, Domine; Nihil proficiat, Dominus vobiscum, Deus qui famulo tuo, Deus qui per apostolum tuum. 3. Deinde dicitur psalmus, Domine, ne in furore tuo, primus, post cujus finem inungitur ei visus et dicitur: Per istam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quidquid peccasti per visum. 4. Et ita post singulorum psalmorum septem finem, repetitur haec eadem oratio ad singula in quibus inungitur loca, id est ad auditum, ad odoratum, ad gustum sive loquelam, ad tactum, id est ad manus, ad incessum, id est ad plantas, ad ardorem libidinis, id est ad renes. 5. Postea tergitur os ejus, et ab omnibus, tanquam profecturus, pie exosculatus communicat, cantantibus qui adsunt communionem: Hoc corpus. 6. Post haec dicuntur orationes istae, Respice, Domine; Deus, qui facturae tuae; Deus, qui humano generi. CAPITULUM XIII. Quomodo tractandus sit qui moritur. 1. Cum jam [ al. jamjam] mori videbitur, ab his qui ei serviunt signo dato, postposita omni occasione accurrunt cuncti, nisi cum [ al. tamen] divinum in ecclesia contigerit officium celebrari. 2. Tunc enim prior, vel cui ipse injunxerit, cum duobus aut tribus ad morientem festinat. Depositoque eo super benedictum cinerem, litaniam prout res patitur longam vel brevem faciunt. Sequitur, Pater noster, et preces, Salvum fac, Esto ei, Nihil proficiat, deinde oratio haec, Misericordiam tuam; post hanc quinque psalmi, Verba mea, Domine, ne in furore, primus, Dilexi quoniam, Credidi, De profundis, Pater noster, A porta inferi; oratio, Deus, cui proprium est. Exinde agenda plenaria cum laudibus et vesperis; post hanc, Psalterium. 3. Interea defunctus abluitur et induitur; monachus cilicio et cuculla, caligis et pedulibus; laicus tunica et caputio, caligis et pedulibus, inde imponitur feretro et intermissa psalmodia dicit sacerdos, In memoria aeterna, Ne tradas bestiis, Ne intres in judicium; post haec orationem istam, Deus, cui omnia vivunt. 4. His expletis fertur in ecclesiam, et cantatur responsorium, Credo quod Redemptor; post haec dicit sacerdos: A porta inferi, Nihil proficiat, Ne intres, Oremus, Suscipe, Domine, animam. 5. Posito autem in ecclesia defuncto, repetitur psalmodia ubi fuerat intermissa; et hoc omnino procuratur ut duo ad minus psalteria dicantur, unum in ecclesia, alterum in cellis cum veniis; si vero de illo quod in ecclesia dicendum est, restiterit aliquid, redditur in cellis; nam si tempus permittit eadem die, non tamen nisi post missam pro eo cantatam, sepelitur. Sin autem, servatur in crastinum, noctemque ipsam monachi cum laicis, et pro sui numero et pro ipsius quantitate dividunt, circa corpus psalterium frequentantes. 6. In crastino autem, missa cunctis praesentibus cantata, sepelitur hoc modo. Stat chorus juxta corpus, et dicit sacerdos, Pater noster; precem A porta inferi; orationem Deus, vitae dator; responsorium, Credo quod Redemptor, Kyrie eleison, Pater noster; precem Ne intres, orationem Deus, qui animarum; responsorium, Ne abscondas me, Kyrie eleison, Pater noster; precem, Ne tradas bestiis, oratio Non intres in judicium; responsorium, Ne intres, Kyrie eleison, Pater noster; precem, Requiem aeternam; orationem, Fac, quaesumus, Domine. 7. Tunc portatur ad tumulum, cum his psalmis, In exitu Israel, Miserere mei, Deus, Confitemini CXVII, Quemadmodum, Memento, Domine, probasti me, Inclina, Laudate Dominum de coelis, Benedictus Dominus Deus Israel, Magnificat. 8. Cum ventum est ad sepulcrum, dicit sacerdos, Pater noster, A porta inferi; orationem, Tibi, Domine, commendamus. Tunc benedicit fossam et aspergit aqua sancta et thurificat, deinde ponitur corpus in ea; et dum operitur dicit sacerdos orationes istas, caeteris praedictos psalmos canentibus, Obsecramus, Deus, apud quem, Te, Domine, Oremus, fratres, Deus qui justis, Debitum humani, Temeritatis quidem, Omnipotentis Dei, Inclina, Domine. 9. Quibus pariter et Psalmis expletis sequitur Pater noster, et orationes Tibi, Domine, commendamus, et Deus, cujus miseratione. Dehinc a sepulcro redeunt cantantes Miserere mei, Deus, et in ecclesia hac oratione totum complent officium, Fidelium Deus. CAPITULUM XIV. Item de cura mortuorum. 1. Ab ipso autem sepulturae die usque ad tricesimum, quotidie pro eo, non tamen in conventu, missa cantatur, et prima in agendis oratio ei specialiter deputatur. Notatoque in Martyrologio obitus ejus die, semper anniversaria in conventu pro eo missa, hieme post, aestate ante primam, celebratur. 2. Eo autem die quo defunctus sepelitur, cellas fratres tenere non coguntur, et consolationis gratia, bis, nisi praecipuum jejunium fuerit, simul vescuntur. 3. Et hoc sciendum, quod sine ulla personarum acceptione, pro omnibus defunctis nostris idem et par officium facimus, nihil pro monacho plus quam pro laico, vel pro praelato quam pro subdito [ al. subjecto]. 4. Pro benefactoribus vero nostris, excepta assidua commemoratione, quae fit semper in precibus ecclesiastici officii, penultima in omnibus agendis oratio dicitur, et per singulas hebdomadas tam pro eis quam pro omnibus hujus loci habitatoribus, et universaliter pro cunctis fidelibus defunctis ab hebdomadario, aestate ante primam, hieme post, missa una cantatur. 5. Raro quippe hic missa canitur, quoniam praecipue studium et propositum nostrum est silentio et solitudini cellae vacare juxta illud Jeremiae: Sedebit solitarius et tacebit (Thren. III); et alibi: A facie manus tuae solus sedebam, quia comminatione replesti me (Jerem. XV). Nihil enim laboriosius in exercitiis disciplinae regularis arbitramur quam silentium solitudinis et quietem. Unde et beatus Augustinus dicit: Amicis hujus mundi nihil esse laboriosius quam non laborare. Sed haec hactenus; nunc caetera prosequamur. CAPITULUM XV. De ordinatione prioris. 1. Cum priorem domus hujus obire contigerit, post ejus sepulturam convocatis fratribus, triduanum cunctis indicitur jejunium, maneque et vespere in ecclesia psalmus, Ad te levavi, expleto officio, communi devotione cantatur, procumben tibus super formas omnibus: Kyrie eleison, Pater noster, et preces, Salvos fac servos tuos, Mitte eis auxilium de sancto, Nihil proficiat inimicus in eis, et oratio, Praetende, Domine, supponuntur. Quinta autem die mane missa de Spiritu paracleto in conventu devotissime celebratur. Inde in capitulum convenientes, majorum meliorumque consilio ex seipsis unum eligunt, aut sacerdotem, aut ad sacerdotium promovendum, statimque in praedecessoris transferunt locum. Totamque diem illam gaudio dedicantes, bis nisi praecipuum jejunium fuerit, in refectorio comedunt. 2. Qui quamvis omnibus verbo et vita prodesse debeat, et cunctorum sollicite gerere curam, monachis tamen, ex quibus sumptus est, quietis et stabilitatis et caeterorum, quae ad eorum vitam pertinent exercitiorum, exemplum maxime praebere debet. 3. Quatuor itaque septimanis in cella cum caeteris monachis exactis, quintam facit cum laicis. Quo spatio ejus erga fratres officium aliquis ab eo jussus exsequitur. 4. Ipse tamen eremi terminos non egreditur. Sedes ejus ubilibet, vel vestitus nulla quasi dignitate vel pretiositate differt a caeteris, nec quidquam gestat unde quod sit prior appareat. Supplicatur ei, et hoc modice, solummodo ad lectionem eunti et redeunti, vel cum ante eum transitur, et cum ad aliquos venit assurgitur. 5. In Nativitate quoque et Pascha et Pentecoste, et cum frater aliquis professionem facturus est, missam cantat majorem. Quod idcirco scribimus, ne quis forte posterorum cornua sibi velit assumere, vel nomen suum quacumque gloria vel eminentia celebrare. 6. In Adventu autem et Quadragesima propter arctiorem sui custodiam, a praedicta etiam abstinet visitatione, nisi aliqua magna necessitas coegerit vel utilitas. Sed et caeteris temporibus non passim aut leviter et pro quacunque vel persona vel causa ad domum descendit inferiorem. CAPITULUM XVI. De procuratore domus inferioris. 1. Praeficitur enim ab eo eidem domui unus e monachis diligens procurator, sic enim eum volumus appellari. Qui universorum strenue curam gerens, si magnum aliquid aut praeter consuetudinem agendum est, ad prioris recurrit semper consilium, nec grande aliquid, praeter ejus licentiam, donare praesumit aut agere. 2. Sed et ipse, quamvis exemplo Marthae, cujus suscepit officium, circa multa sollicitari et turbari necesse habeat, silentium tamen et quietem cellae non penitus abjicere aut abhorrere solet. Sed potius, quantum domus negotia patiuntur, quasi ad tutissimum et quietissimum portus sinum, ad cellam semper recurrit, ut legendo, orando, meditando et turbulentos animi sui motus ex rerum exteriorum cura vel dispositione surgentes sedare, et in arcanis sui pectoris aliquid salubre, quod fratribus commissis in capitulo suaviter et sapienter eructet, possit recondere. Tanto enim frequentioribus praedicationibus indigent, quanto minus litteras norunt. 3. Qui si, quod absit, negligens aut prodigus aut contumax inventus fuerit, saepiusque corruptus emendare noluerit, subrogato in locum ejus meliore, ad cellae protinus custodiam revocatur, ut qui nequit alienam, suam saltem operetur salutem. CAPITULUM XVII. De infirmo qui mittitur ad inferiorem domum. 1. Quod si quem alium ex monachis ad inferiorem domum fecerit prior descendere (fit autem raro, magna quadam et pene inevitabili necessitate, vel ad importabile taedium relevandum, vel ad periculosam aliquando tentationem sedandam, vel ad genus aliquod morbi gravissimi mitigandum), si quem ergo talium [ al. alium] inferius descendere prior fecerit, de dispositionibus et negotiis totiusque domus cura nulla se curiositate intromittet. 2. Non enim expedit habitatori cellae nosse hujusmodi, tum etiam totius domus paci contrarium est. Extraneis, nisi jussus, non loquetur, nec conversis passim et quibuslibet, sed his tantum quibus priori vel dispensatori placuerit: ut si talis est qui erudire et consolari potens sit, cum his loquatur qui erudiri et consolari egent; sin autem ipse consolatione vel eruditione opus habet, cum his qui haec prestare noverunt. CAPITULUM XVIII. Item de procuratore.

Hoc etiam omittendum non est, quod pene tamen obliti fueramus, quia praedictus procurator in domo inferiori vices prioris exercens, hospites suscipit, osculatur, et si tali (id est circa sextam) veniunt tempore, et tales personae, hoc est religiosae sunt, et praecipuum non est jejunium, prandet cum eis, abstinentiae censura soluta, et ad priorem quos dignos judicat congruenter transmittit.

CAPITULUM XIX. De equitaturis hospitum. 1. Ipsorum autem hospitum personas tantum, non etiam equitaturas procuramus, talesque lectos eis et cibos qualibus ipsi vescimur, praeparamus. Quod (videlicet quod equos non procuramus) ne cui forte videatur austerum, et non discretioni sobriae sed duritiae potius et avaritiae imputet vitiosae; consideret, quaesumus, quam arcta, quam dura, quam pene sterili maneamus in eremo, et quod nihil, hoc est nullas possessiones nullosque reditus extra possideamus. Praeterea frequentiam attendat hospitum, quibus nequaquam pasturae, nedum annonae possent nostrae sufficere, quippe quae nec nostris sufficiunt animalibus, nam et sagmarios nostros et oves extra mittimus hyematum. 2. Accedit etiam ad hoc quod vagandi et quaesitandi horremus omnino, tanquam periculosissimam, consuetudinem, quam in multis, quorum pios labores et sanctam in Christo conversationem satis laudare non sufficimus, occasione misericordiae, ut scilicet quod supervenientibus tribuatur acquirant, multum inolevisse dolemus. 3. Sed et ipsis hospitibus non parum hoc expedire putamus, qui nostris spiritalibus seu corporalibus ita debent bonis communicare, ut nos ad mala non cogant declinare. Ad mala autem declinare tunc faciunt, si suis nos expensis ad vagandum quaerendumque compellunt. CAPITULUM XX. De pauperibus et eleemosynis. 1. Pauperibus saeculi panem vel aliud aliquid, quod vel facultas offert vel voluntas suggerit damus, raro tecto suscipimus, sed ad villam magis mittimus hospitatum. Non enim propter alienorum temporalem curam corporum, sed pro nostrarum sempiterna salute animarum in hujus eremi secessus aufugimus. Et ideo mirandum non est si plus familiaritatis et solatii his qui pro animabus quam qui pro suis huc corporibus veniunt, exhibemus. Alioquin non in tam asperis et remotis et pene inaccessibilibus locis (quo quicunque corporalis solatii venerit gratia, plus patiatur laboris quam assequatur remedii), sed in strata potius publica olim debueramus utique consedisse. 2. Habeat itaque Martha laudabile quidem, sed tamen non sine sollicitudine et perturbatione ministerium, nec sororem sollicitet Christi vestigiis inhaerentem, et quoniam ipse est Deus vacando videntem, spiritum suum scopentem, suamque orationem in sinum suum convertentem, et quid sibi in se loquatur Dominus audientem, sicque ex quantula, per speculum et in aenigmate parte potest, quam est suavis gustantem et videntem, et tam pro ipsa quam pro cunctis taliter laborantibus exorantem. 3. Quod si sollicitare non desinit, habet illa non solum justissimum judicem, sed etiam fidelissimum advocatum, ipsum videlicet Dominum, qui propositum ejus non solum defendere, sed etiam commendare dignatur dicens: Maria optimam partem elegit quae non auferetur ab ea (Luc. X). Dicendo optimam, non tantum commendavit, sed et sororis laboriosis actibus praetulit. Dicendo non auferetur, defendit, et ne sollicitudinibus ejus et perturbationibus, quamlibet piis, sese insereret, excusavit. 4. Ergo ego relicta cella mea, claustro meo, et quid proposuerim oblitus, propter gyrovagos gyrovagus, propter paltonarios paltonarius, et propter suscipiendos pascendosque saeculares efficiar saecularis? Illi, illi ipsi eant potius ut coeperunt, mundumque circumeant, ne si et ego iero, ipsorum de me numerositas augeatur. Aut si urgent penitus ut eam ego, cessent ipsi, faciantque quod ego facio, ut merito religiosorum labore pascantur atque periculo. 5. Hic fortasse dixerit quispiam: Quid ergo de his quae vobis superant facitis? Qui mordenti hoc quaerit animo, audiat sui se potius trabem, quam alieni oculi curare debere festucam. Qui autem amica hoc dicunt voluntate, noverint abundare sanctos viros vel congregationes, quorum inopiae multo magis quam saecularium compati debeamus, secundum illud Apostoli: Operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei (Galat. VI). 6. Sunt etiam hic villae proximae, notis nobis plenae pauperibus, quo portari distribuique possit, si quid nobis reliquum fuerit. Hoc enim melius rectiusque putamus, ut si quid plusculum distribuendum est, illuc magis quidquid est deportetur, quam inde huc multitudo vocetur. 7. Verum qui domus hujus expensas noverit, non de superfluis quaeret quid faciamus, sed potius stupebit quare non egeamus. 8. Haec, fratres dilectissimi, si prolixius forte quam decuit prosecuti loquaciusque sumus, patimini et indulgete nobis. CAPITULUM XXI. De mulieribus. 1. Mulieres terminos intrare nostros nequaquam sinimus, scientes nec sapientem, nec prophetam, nec judicem, nec hospitem Dei, nec filios, nec ipsum Dei formatum manibus protoplastum potuisse blanditias evadere vel fraudes mulierum. 2. Salomon, David, Samson, Lot, et qui acceperunt sibi uxores quas elegerant et Adam in mentem veniant, nec posse hominem aut ignem in sinu abscondere, ut vestimenta illius non ardeant, aut ambulare super prunas plantis illaesis, aut picem tangere nec inquinari. 3. His expletis, de cellae observantiis disseramus. Et quoniam incipientes novitios vocamus, de ipsis primo quae occurrerint intimemus. CAPITULUM XXII. De novitio. 1. Novitio itaque misericordiam postulanti dura proponuntur et aspera totaque vilitas et asperitas vitae, quam subire desiderat, prout fieri potest, ante oculos ponitur. Ad quae si imperterritus manserit et immotus, elegitque, juxta beatum Job (VII, 15), suspendium (a temporalium videlicet amore) anima ejus, et mortem (de qua dicitur: Si commovemur et convivemus [II Tim. II.] ) ossa ejus; promptissime spondens propter verba labiorum Domini paratum se custodire vias duras; tunc demum suadetur ei, omnibus qui adversus eum aliquid habent, juxta Evangelium, reconciliari. Et si quid aliquem defraudavit, et si non quadruplum, ut Zachaeus, simplum saltem, si habet unde, restituere. Et quia congregationis hujus quotus esset debeat certus est numerus, certus ei, usque ad quem venire debeat, datur et terminus. 2. Ad datum autem terminum veniens, post supplicem in conventu postulationem, in examinatione ad minus annua ponitur, suis omnibus integre usque ad diem professionis omnino reservatis. Quod ei non nisi sub tali sponsione conceditur, ut si forte nostrum nequiverit aut noluerit tolerare propositum, ad saeculum nequaquam redeat, sed aliquod potius aliud religionis genus quod ferre possit accipiat. Quod si in ipsa examinatione laudabiliter se habens mortuus fuerit, quidquid pro professo et sacrum habitum gestante facimus, pro eo similiter faciemus. 3. Cui in cellam introducto seniorum aliquis deputatur, qui eum per unam, vel amplius si opus fuerit, hebdomadam, horis competentibus visitans, de necessariis instruat. 4. Qui tamen blande leniterque maxime tractatur in primis, nec ei totam subito institutionis asperitatem subire conceditur, sed paulatim, et ut ratio vel necessitas postulare videtur; nam et cum coquinario quandoque loquendi licentiam habet, et a priore saepius visitatur. 5. Cum autem tempus quo benedici debeat institerit, si probabilis apparuerit et in petendo misericordiam sedulus fuerit, dies ei quo, si perseveraverit, in totum suscipi debeat certus constituetur. In quo cum in capitulo itidem misericordiam humiliter postulaverit, facultas ei seu recedendi si voluerit, seu sua omnia quomodo vel quibus placuerit, distribuendi libera tribuetur. Quod si perseveraverit pulsans, optatus ei tribuetur assensus, et tunc vel ipse vel alius, si scribere nescit, hanc ei professionem scribet. CAPITULUM XXIII. Professio Novitii. 1. « Ego frater ille promitto stabilitatem, et obedientiam, et conversionem morum meorum, coram Deo et sanctis ejus et reliquiis istius eremi, quae constructa est ad honorem Dei et beatae semper Virginis Mariae, et beati Joannis Baptistae, in praesentia domni illius prioris. » + 2. In ipsa autem missa, qua suscipiendus est, post Offerendam ad gradum ante altare venit, inclinatusque versum hunc tertio repetit, choro respondente eumdem: Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam; et non confundas me ab exspectatione mea. Post cujus tertiam repetitionem additur, Gloria Patri, Kyrie-eleyson, Pater noster. Interim novitius ante singulos monachos genua flectens dicit, Ora pro me, Pater. Post haec rediens, in eodem quo prius, stat inclinatus loco. Tunc sacerdos ad illum conversus subdit: Et ne nos inducas, Salvum fac servum tuum, Mitte ei, Esto ei, Dominus vobiscum: sicque cucullam super gradum ante novitium positam benedicit, dicens. CAPITULUM XXIV. Oratio super cucullam.

Domine Jesu Christe, qui tegimen nostrae mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensam tuae largitatis abundantiam, ut hoc genus vestimenti, quod sancti Patres, ad innocentiae vel humilitatis indicium, saeculo abrenuntiantes ferre sanxerunt, ita benedicere digneris, ut hic famulus tuus, qui hoc usus fuerit, te induere mereatur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre. Dehinc cappa detracta [ al. tracta] cuculla novitium induit, sicque ad cornu accedens altaris, professionem suam aperte et distincte, audientibus omnibus, legit, lectamque super exosculatum offert altare. Inclinatusque ad sacerdotis pedes, tali deprecatione suscipit benedictionem

CAPITULUM XXV. Oratio super novitium. 1. Domine Jesu Christe, qui es via sine qua nemo venit ad Patrem, quaesumus benignissimam clementiam tuam ut hunc famulum tuum, a carnalibus desideriis abstractum, per iter disciplinae regularis deducas; et quia peccatores vocare dignatus es dicens: « Venite ad me, omnes qui onerati estis, et ego vos reficiam; » praesta ut haec invitationis tuae vox ita in eo convalescat, quatenus peccatorum onera deponens, et quam dulcis es gustans, tua refectione sustentari mereatur, et sicut attestari de tuis ovibus dignatus es, agnosce eum inter oves tuas, ut ipse te sic cognoscat [al. agnoscat] ut alienum non sequatur, sed neque audiat vocem alienorum, sed tuam, qua dicis: « Qui mihi ministrat me sequatur. » Qui vivis et regnas, etc. 2. Ex hoc tempore qui susceptus est, ita se ab omnibus quae mundi sunt intelligit alienum, ut nullius prorsus rei, nec sui quidem ipsius, sine prioris licentia habeat potestatem. Cum enim ab omnibus qui regulariter vivere decreverunt, obedientia magno studio sit servanda, ab his tamen tanto devotius ac sollicitius, quando districtius asperiusque subiere propositum, ne si, quod absit, ista defuerit, tanti labores, non solum careant praemio, sed et supplicium damnationis incurrant. 3. Hinc enim Samuel: Melior est enim [al. inquit] obedientia quam victimae, et auscultare magis quam offerre adipem arietum, quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, et quasi scelus idololatriae nolle acquiescere (I Reg. XV, 22). Quod unum testimonium et obedientiae laudem et inobedientiae sufficientem habet vituperationem. CAPITULUM XXVI. De ordine congregationis.

Ordinem autem, sive in refectorio, sive ubicunque, eum cuncti tenemus, quem singulis suus dedit adventus, nisi quem forte prior aliquam vel supposuerit, vel praeposuerit ob causam.

CAPITULUM XXVII. De aetate suscipiendorum.

Pueros sive adolescentulos non recipimus, quia [ al. quae] per eos monasteriis multa contigisse dolemus et magna, spiritualia simul et corporalia pericula formidantes; sed viros qui, juxta praeceptum Domini per manum Moysi, viginti ad minus annorum sacra possint ad bella procedere. His expletis, quod de cella promisimus exsequamur.

CAPITULUM XXVIII. De utensilibus cellae.

Accipit itaque cellae incola ad lectum paleam, filtrum, pulvinar, cotum vel coopertorium de grossissimis ovium pellibus, et panno rustico coopertum. Ad vestitum autem, duo cilicia, duas tunicas, duas pellicias, unam deteriorem, alteram meliorem, duasque similiter cucullas, tria paria caligarum, paria pedulium quatuor, pelles, cappam, sotulares nocturnos et diurnos, sagimen quoque ad ungendum, lumbaria duo, cingulum, omnia canabina et grossa, et quidquid prorsus ad lectum vestitumve [ al. vestimentumve] pertinet, cujus grossitudinis colorisve sit non curabit. Cum enim ad omnes monachos, tum maxime ad nos, humilitatem attritionemque pannorum, et universorum quibus utimur, vilitatem, paupertatem et abjectionem certum est pertinere. Habet etiam acus duas, filum, forfices, pectinem, novaculam ad caput, cotem vel calculum, et corrigiam ad acuendum.

2. Ad scribendum vero, scriptorium, pennas, cretam, pumices duos, cornua duo, scalpellum unum, ad radenda pergamena novaculas sive rasoria duo, punctorium unum, subulam unam, plumbum, regulam, postem ad regulandum, tabulas, graphium. Quod si frater alterius artis fuerit (quod apud nos raro valde contingit, omnes enim pene quos suscipimus, si fieri potest, scribere docemus), habebit artis suae instrumenta convenientia. 3. Adhuc etiam libros ad legendum de armario accipit duos, quibus omnem diligentiam curamque praebere jubetur, ne fumo, ne pulvere, vel alia qualibet sorde maculentur. Libros quippe tanquam sempiternum animarum nostrarum cibum cautissime custodiri, et studiosissime volumus fieri, ut, quia ore non possumus, Dei verbum manibus praedicemus. 4. Quot enim libros scribimus, tot nobis veritatis praecones facere videmur, sperantes a Domino mercedem pro omnibus, qui per eos, vel ab errore correcti fuerint, vel in catholica veritate profecerint, pro cunctis etiam qui vel de suis peccatis et vitiis compuncti, vel ad desiderium fuerint patriae coelestis accensi. 5. Et quia sicut caeteras necessitates quae ad vilitatem et humilitatem pertinent, coquinam etiam ipsi nobis facimus, dantur et ollae duae, scutellae duae, tertia ad panem, vel pro ea mantile, quarta grandiuscula est ad faciendas munditias, cochlearia duo, cultellus ad panem, justa, scyphus, vas aquarium, salaria, patella, duo ad legumina sacculi, manutergium. Ad ignem focile, esca, lapis [ al. lapis ignitus], ligna, securis. Ad opera vero dolabrum. Haec qui legerit nec irrideat, quaesumus [ al. quis], nec reprehendat, nisi forte prius in cella, inter tantas nives et tam horrida frigora, longiore fuerit tempore commoratus. 6. Idcirco enim uni tanta concedimus, ne, quod illicitum ducimus, exire de cella compellatur. Hoc enim nequaquam conceditur, nisi eum ad claustrum aut ecclesiam convenitur; quod hoc ordine fieri consuevit. CAPITULUM XXIX. Quo tempore de cella exeatur, et de vigiliis et distinctione horarum. 1. Omni tempore, exceptis duodecim lectionum festis, et Natalis Domini, Paschae quoque et Pentecostes hebdomadibus, signo pulsato nocturnum ecclesiae officium congruis vigiliis in cella praevenimus. Quae ab Idibus Septembris sensim paulatimque crescendo in Kalendis Novembris perfectae, quinquaginta psalmis non nimis festine cantandis sufficiunt. A quo tempore usque ad Februarii Kalendas taliter perseverant. Inde usque ad Pascha decrescendo paulatim, ad tantum spatium, quod matutinis sanctae Mariae sufficiat, rediguntur. Ex quo usque ad praedictas Septembris Idus in eadem quantitate perdurant. 2. Secundo autem signo pulsato, ad ecclesiam festinantes, tertii signi finem praevenire satagimus, ubi super formas, preveniente priore vel cui hoc injunxerit, procumbentes, et ter Pater noster, caeteris semel horis, graviter devoteque persolvimus, surgentesque psallere divino cum timore incipimus. 3. Cantatis autem nocturnis breve facimus intervallum, quod ad plus septem psalmos poenitentiales capere valeat. Sequuntur deinde matutinae laudes, quas a Kalendis Octobris usque ad Pascha lux terminat, exinde inchoat. Ad lectos autem post matutinas, nullo reditur tempore. A praedictis Kalendis similiter usque ad Pascha primam lux inchoat, exinde solis ortus exspectat, exceptis tantum diebus solemnibus, usque ad Kalendas Novembris, in quibus reliquos dies imitatur aestatis. Sed et in Quadragesima diebus itidem solemnibus, ut diutius orationi vacari possit, pene usque ad ortum differtur solis. Caeteris vero diebus, quibus tenetur capitulum a Kalendis Novembris usque ad Quadragesimam, donec possit in libro legi, protelatur. Qua autem hora a Pascha usque ad Kalendas Octobris prima, eadem a Kalendis Octobris usque ad Quadragesima tertia pulsatur, sole scilicet [ al. videlicet] summos irradiante montes. Spatium autem vel a prima usque ad tertiam hiemis tempore, vel a matutinis usque ad primam aestate, exercitiis spiritualibus mancipatur. A tertia vero usque ad sextam hieme, et a prima usque ad tertiam aestate, manuum deputatur operibus, quae tamen opera brevibus volumus orationibus interrumpi, et qua sibi vicinitate in hieme sexta et nona, eadem in aestate tertia sextaque conveniunt. Tali autem inter se spatio separantur, quo regularis hora et duae de S. Maria valeant explicari. Spatium vero quod sextae nonaeque interest, nunc brevius, nunc longius, quieti deputatur aestate. Et quod nonam vesperasque disterminat [ al. determinat], manualibus occupatur operibus, semperque in operando ad breves et quasi jaculatas licet orationes recurrere. A vesperis usque ad completorium spiritalibus opera datur. 4. In completorio autem pulsando illud attenditur, ut quando plus differtur cum adhuc legi potest pulsetur. Post cujus finem oratione Dominica ter tantum cum devotione finita, nequaquam ultra differimus accubare. 5. Non enim monemur solum, sed et jubemur, horis ad quietem deputatis dormitioni magnum impendere studium, quo temporibus caeteris alacriter vigilare possimus. 6. Generaliter autem in ecclesia matutinas et vesperas, in cellis vero semper completorium dicimus. Alias enim, nisi festivis diebus, aut vigiliis, aut anniversariis ad ecclesiam non venimus. CAPITULUM XXX. De his qui in cella manentibus importune se ingerunt, et de coquinario. 1. Si aliquis importunus ad cellam venerit, vel nutibus, vel, si non intelligit, verbis ad coquinarium eum mittimus; amplius cum illo [ al. eo], nisi jussi, non loquimur, nec si sit germanus. 2. Coquinarius autem portam servat, advenientibus respondet, eleemosynam petentes ad inferiorem transmittit domum. Domos et universa quae ad communes usus pertinent custodit. Porro coquinae terminos, ostium videlicet refectorii, quo ad eam tenditur, nemo nisi jussus transgreditur. 3. Quod si ex nostris ad cellam venerit aliquis volens loqui nobis, interrogatur prius, si prior jusserit; aliter ad colloquium non recipitur. 4. Ipsi quoque coquinario in cellis residere et fabulari non licet, nisi quem forte aegrotare contigerit. CAPITULUM XXXI. Item de cella. 1. His ita praelibatis, ad cellam redeamus, cujus habitatorem diligenter ac sollicite decet invigilare, ne quas occasiones egrediendi foras, vel machinetur vel recipiat, exceptis his quae generaliter institutae sunt; sed potius sicut aquas piscibus, et caulas ovibus, ita suae saluti et vitae cellam deputet necessariam. In qua quanto diutius, tanto libentius habitabit, et quam si frequenter et levibus de causis exire insueverit, cito habebit exosam. Et ideo statutis ad hoc horis petenda jubetur petere, et accepta tota diligentia custodire. 2. Quod si qualibet vel sua vel alterius negligentia, pane, vino, aqua, igneve caruerit, vel insolitum strepitum aut clamorem audierit, vel periculum ignis exstiterit [ al. institerit], licebit exire, et subsidium praestare vel petere, et si periculi magnitudo poposcerit, silentium etiam solvere. 3. Soli enim degentes signa coenobiorum, aut nulla aut pauca novimus, sufficere putantes linguam solam, non etiam caeteros artus reatibus implicare loquendi. Et ideo si tanta necessitas urget, uno vel duobus, aut certe paucissimis verbis quod res postulat maluimus [ al. malumus] indicari. CAPITULUM XXXII. De fratribus qui in aliquo opere occupantur.

Cum aliqui ex monachis, emendandis vel ligandis libris, vel alicui tali operi mancipantur, ipsi quidem loquuntur ad invicem, cum supervenientibus vero nequaquam, nisi priore praesente aut jubente.

CAPITULUM XXXIII. De jejuniis atque cibis. 1. Nunc de jejuniis cibisque dicendum est. Secunda, quarta, sextaque feria, pane, et aqua, et sale, si cui placet, contenti sumus. 2. Tertia, quinta et Sabbato legumina, vel aliquid hujusmodi ipsi nobis coquimus, a coquinario vinum, et in quinta feria caseum, vel aliquid cibi lautioris accipientes. 3. Ab Idibus Septembris usque ad Pascha, exceptis solemnitatibus, non nisi semel in die manducamus. 4. A Pascha autem usque ad praedictum terminum, tertia, et quinta feria, nec non et Sabbato iterato reficimus. 5. Ad coenam, vel ad prandium, cum semel edimus, herbas crudas, vel fructus, si adsint, accipimus. Quae retinentes quandiu sufficiunt, alia ejusdem duntaxat generis non accipimus. De caseo namque seu piscibus aut ovis, vel si quid ejusmodi, quae pitantias vocamus, semel sumimus, quod superest reddimus. 6. Vinum nonnisi in prandio vel coena potamus. 7. Quod panis et vini superest, Sabbato redditur. Quando in refectorio reficimus, caseus, vel aliqua talis pitantia, oleribus vel leguminibus superadditur, et in coena, vel fructus vel herbae crudae, si adfuerint apponuntur. 8. In Adventu nec ovis nec caseo vescimur. CAPITULUM XXXIV. De mensura vini et casei. 1. Mensura vini sive in cellis sive in refectorio eadem perseverat, eodemque modo temperatur. 2. Nam puro [ al. puro namque] non utimur. 3. Panis, quamvis de tritico, torta [ al. tamen torta] est, album enim panem non facimus. 4. Caseus eodem, tam in cellis quam in refectorio pondere datur. CAPITULUM XXXV. Quod nulli liceat majora exercitia favere, nisi favente priore. 1. Abstinentias vero, vel disciplinas, vel vigilias, seu quaelibet alia religionis exercitia, quae nostrae institutionis non sunt, nulli nostrum, nisi priore sciente et favente, facere licet. 2. Sed et si cui pitantiam aliquam seu cibi seu somni vel alterius cujuslibet rei facere, aut durum et grave aliquid imponere voluerit, repugnare fas non habemus, ne cum ei restiterimus, non ei sed Domino, cujus erga nos agit vices, restitisse inveniamur. 3. Licet enim multa sint et diversa quae observamus, uno tamen et solo obedientiae bono, cuncta nobis fructuosa futura speramus. CAPITULUM XXXVI. De hospitibus suscipiendis. 1. Pro episcopis et abbatibus et cunctis in religioso habitu constitutis (tales enim a priore ad mensam suscipiuntur), si tali hora venerint, jejunium ab eodem, nisi sit [ al., fuerit] praecipuum, solvitur; non enim vel gyrovagi, vel a religione refugae, vel personae laicae ad ejus mensam suscipi consueverunt. 2. Episcopi autem et abbates etiam sedem prioris tam in ecclesia quam in caeteris tenent locis. Sed episcopi benedictiones etiam dant; abbates sola sedis honorificentia sunt contenti; benedictiones autem juxta morem sacerdos hebdomadarius tribuit. 3. Quos, id est episcopos et abbates, cum veniunt inclinati et usque ad terram flexis genibus, caeteros autem reverenter tantum supplicantes osculamur. 4. In superiori autem domo non nisi religiosi hospites jacere consueverunt. Et quoniam de priore sermo se intulit, addendum est qualem se in susceptae domus negotiis soleat exhibere. CAPITULUM XXXVII. De tractando consilio. 1. Si quid igitur magnum vel grave tractandum fuerit, prior omnes in unum monachos praecipit convenire. Ibique cum omnes quid sentiant libere pronuntiaverint, quod melius rectiusque existimat, sine ulla personarum acceptione, exsequitur. 2. Et hoc omnino tanquam utilissimum rectissimumque servatur, ut nemo vel alterius, vel suam contentiose praesumat defensare sententiam; ne bonum, quod absit! consilii in discordiam furoremque vertatur. 3. In levioribus vero rebus et magis consuetis suo tantum et maturiorum est contentus consilio. 4. Qui ne forte temporalium cura rerum, ac sollicitudine praegravatus, spiritualibus minus possit intendere, tales singulis obedientiis fratres satagit deputare, quorum eas fidei secure valeat credere. CAPITULUM XXXVIII. De cura infirmorum. 1. Qui cum erga omnes, praecipue erga infirmos ac debiles atque in tentationibus positos, sollicitum, benignum atque misericordem debere se noverit existere: Non enim, secundum sententiam Domini, sanis est opus medicus, sed male habentibus (Matth. IX, 12): qui tamen et ipsi secundum B. Benedicti dicta, ne superflua vel impossibilia petendo, vel forte murmurando servientes sibi contristent, diligentius admonentur attendere, et ut memores arrepti propositi, ut sanos a sanis, ita aegrotos ab aegrotis saecularibus debere cogitent discrepare, nec illa in eremis, quae vix in urbibus inveniantur, exposcere. 2. Isti igitur Christi passiones, illi suadentur attendere miserationes. Hinc isti fortes ad ferendum, illi prompti ad subveniendum; dumque propter Christum et isti sibi serviri, et illi servire considerant, nec isti superbiunt, nec illi deficiunt, ab eodem utrique Domino mercedem sui praestolantes officii, isti patiendi, illi miserendi. 3. Propter hos solos, si tanta fuerit aegritudo, pisces emere solemus. CAPITULUM XXXIX. De minutione. 1. Medicinis autem, excepto cauterio et sanguinis minutione, perraro utimur. Minuimur autem in anno quinquies. Post Octavas Paschae, post solemnitatem apostolorum Petri et Pauli, secunda hebdomada Septembris, septimana ante Adventum et hebdomada ante Quinquagesimam. In quo tempore, minutionis scilicet, per tres continuos dies bis reficimus, aliquid cibi melioris accipientes. 2. Primaque die, ne quid adversi ex minutionis occasione contingat, ad colloquium refecti convenimus; post prandium etiam vinum bibendi licentiam habemus, non tamen in alterius cella. 3. Nihil enim unquam alimentorum in aliena licitum habemus sumere cella. 4. Per hos tres dies mane redimus ad lectos, necessaria dicimus coquinario, a quo duobus prioribus diebus etiam tria ad coenandum ova suscipimus. CAPITULUM XL. De ornamentis. 1. Ornamenta aurea vel argentea, praeter calicem et calamum, quo sanguis Domini sumitur, in ecclesia non habemus, pallia tapetiaque reliquimus. 2. Feneratorum et excommunicatorum munera non accipimus. 3. Chartulam quoque, quam de quibusdam talibus rebus conscripseramus, huic scripturae injecimus. CAPITULUM XLI. Ut nulla extra eremum possideantur, et de sepultura peregrinorum. 1. Cupiditatis occasiones nobis et nostris posteris, quantum Deo juvante possumus, praecidentes, praesentis scripti sanctione statuimus, quatenus loci hujus habitatores, extra suae terminos eremi nihil omnino possideant, id est non agros, non vineas, non hortos, non ecclesias, non coemeteria, non oblationes, non decimas et quaecunque hujusmodi. 2. Simili etiam tenore sancitum est, ut neminem prorsus, sive intra, sive extra eremum istam defunctum suo sepeliant in coemeterio, nisi forte aliquem hujus propositi hic obire contigerit. 3. Sed et caeterarum religionum, si quis hic defunctus fuerit, quem sua congregatio hinc asportare, aut nequiverit, aut neglexerit, hunc sepelient. 4. Nomen vero cujusquam in suo non scribent Martyrologio, nec cujusquam anniversarium ex more facient. Audivimus enim, quod non probamus, plerosque toties splendide convivari, missasque facere paratos, quoties aliqui pro suis eis voluerint exhibere defunctis. Quae consuetudo et abstinentiam tollit et venales facit orationes, dum quotus pastuum numerus totus est et missarum; nec ullum ibi vel jejunandi certum, vel obsecrandi constat propositum, ubi non devotione facientis, sed de pascentis potius pendet arbitrio. Nulla quippe die convivium vel missa deerit, si qui pascat nunquam defuerit. Quod si quis talem consuetudinem contentiose jurat laudabilem, non resistimus, agat ut libet, redditurus illi rationem, qui scrutans corda et probans renes reddet unicuique juxta viam et juxta fructum adinventionum suarum. 5. Nostrum qualecunque vile propositum, penuriam, Deo gratias, raro sentit aut abundantiam. Nam si quisquam nobis pisces aut hujusmodi miserit aliquid, ea mensura, et die reficiendis infertur fratribus, qua propositum poscit et institutio. CAPITULUM XLII. De divino officio fratrum laicorum. 1. Quae ad monachorum pertinent consuetudines, prout potuimus, explicatis, ea quae laicorum sunt, quos conversos vocamus, Domino juvante, dicamus. Semper cum ad matutinas surgendum est, bis parvo interposito spatio signum pulsatur. Primo praeparantur, secundo ad ecclesiam servata gravitate concurrunt. Et si quidem monachus, qui eis praepositus est, adest praesens, divinum eis officium, pene ut supra scriptum est, festinantius tamen, persolvit. Quem ipsi summo studio, silentium quietemque servantes, ad inclinationes et caeteros religiosos corporis motus sedulo imitantur. 2. Ex quibus in vigiliis solemnitatum, in quibus capitulum tenetur, medietas, prout eorum patiuntur obedientiae, ad vesperum cum a suis disjunguntur laboribus, ad superiorem conscendunt ecclesiam, matutinas et caeterum sacrum officium audituri; ibique post monachorum capitulum, verbum Dei a priore vel ab eo cui hoc ipse injunxerit audiunt, et si quas habent confitentur offensas. 3. Ascensuri autem, ad coquinarium veniunt, et cum ejus licentia, servato pergent silentio, quod praeceperit portaturi; ibi quoque, id est superius, sicut ubique, a completorio usque post primam, et a capitulo usque post nonam, in silentio permanentes. 4. Coquinario tamen et adjutori, sive adjutoribus ejus, de necessariis loqui licet. Cum silentio etiam descendunt, quod jussi fuerint reportantes, vesperas in capella a deputato sibi monacho audituri. CAPITULUM XLIII. Item de eadem re, et quo tempore ad lectos redeant. 1. Quoties autem sunt sine clerico, Orationem Dominicam pro psalmis habent, et de ea horas omnes, et totum, ubicunque sint, complent officium. 2. In matutinis igitur, si duodecim lectionum festum est, inclinati tantum, alias enim super formas semel, Pater noster cum magna dicunt attentione; deinde erecti eamdem sexies repetunt orationem, per singulas supplicantes, et Gloria Patri dicentes. Deinde considunt et eamdem orationem bis et vigies repetunt. Et postea surgentes eamdem cum supplicatione, et, Gloria Patri sexies iterant, ac deinceps in stando perseverantes ipsam eamdem sine Gloria et supplicatione viginti et duabus vicibus dicunt. Quam etiam pro collecta semel subjungunt. 3. Post matutinas ad orationem constitutam festinant. Quam ideo scribere nolumus, quia, vulgaribus verbis, aliis ab aliis insinuatur. 4. Et quia a Kalendis Octobris usque ad Pascha non reditur ad lectos, in spatio quod usque ad primam remanet, pro quantitate noctium longum vel breve, vestes suas suunt, vel sotulares ungunt, vel rapas radunt, vel si quid aliud eis injunctum est, sine strepitu duntaxat, operantur. Si nihil tale urget, intendunt orationi quantum possunt. 5. A Pascha usque ad Kalendas Octobris ad lectos redeunt, in quo toto temporis spatio, orto sole prima pulsatur. In messe tamen, prout necessitas postulat, citius. Abinde usque ad Pascha summo mane primam ita incipiunt: Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit coelum et terram; deinde, Pater noster cum Gloria Patri, et venia, vel supplicatione secundum tempus, tertio; quarto etiam pro collecta. In caeteris horis similiter, excepto quod in vesperis unum additur Pater noster. Post completorium lectos adeunt, et, ut dormiant, satagunt, ne forte, cum vigilare debuerint, dormire compellantur. 6. Sive autem dormiant sive vigilent, quiete ac sine ullo, quantum potest fieri, strepitu manere jubentur. CAPITULUM XLIV. Qui praesidere vel respondere debeat. 1. Cumque absente qui sibi praelatus est monacho, ad ecclesiam conveniunt, is praeest officio qui praeest ordine. Similiter et in caeteris locis vel operibus, nisi forte obedientia, in qua fuerint, alicui specialiter sit injuncta. Tunc enim cui proprie injuncta est caeteris praesidet, tacentibusque aliis adventantibus vel obviantibus respondet. 2. Non enim passim vel sine licentia, licet eis, quod, vel cum quibus, vel quandiu voluerint, loqui. 3. Unde obviantes vel supervenientes inclinato tantum licet capite resalutare, viam ostendere, ad interrogata, est vel non, respondere, et quod amplius loquendi cum eis licentiam non habent [ al. habeant] excusare. CAPITULUM XLV. Quod cum praelato suo fratribus loqui liceat. 1. In qualibet autem constituti obedientia, cum praelato sibi possunt de necessariis loqui fratres [ al. fratre], petita per signum licentia. Habent enim signa pleraque rusticana, et ab omni facetia vel lascivia aliena, per quae de his quae ad sua pertinent officia, rebus vel instrumentis possunt ad invicem sine voce commemorari. 2. Aliena autem discere signa, vel sua docere alienos licitum non est eis. CAPITULUM XLVI. De coquinario. 1. Nunc per singulas curramus obedientias. Coquinae praesidet unus e fratribus, qui solitos cibos, legumina scilicet et hujusmodi, fratribus praeparat et dispensat. Horis competentibus signum pulsat. A quo etiam panem, vinum statutis diebus, sal, cochlear, scutellas, lumbaria, acum, filum, ceram ad cerandum accipiunt. Aliud autem quidquam praeter procuratoris licentiam eis dare non potest. Qualia autem aliis generaliter ministrat, talia sumit et sibi. 2. Dare vel accipere ab his qui domus hujus non sunt, sine procuratoris praecepto nihil audet. Qui si forte abfuerit et aliqua interim necessitas acciderit, ita faciet quemadmodum ipsum, si adesset, facturum fuisse existimaverit, redeuntique quid et quomodo egerit indicabit. Fratrum aliquem in coquinam, nisi justae causa necessitatis inducere non potest, inductumque transacta necessitate statim emittit, inviolato, quantum res sinit, silentio. 3. Ecclesiam custodit, portae praeest, advenientibus respondet, ferramenta communia servat; domus et universae communis supellectilis curam gerit. Ex quibus omnibus, si aliquid deperierit, prostratus humi reum se culpabilemque clamabit. Haec eadem servat quicunque vices ejus exsequitur. 4. In diebus solemnibus vel ipse, vel qui supplet locum ejus, advenientibus de villa proxima nihil habet dare vel commodare, sed tantum ut recedant, jubetur respondere, ne per tales dies assuescant inquietudinem et molestiam facere. CAPITULUM XLVII. De pistore.

Pistor annonam recipit, siccat, custodit, ventilat, molit, panes conficit et dato adjutorio coquit, et coquinario in pistrino reddit

CAPITULUM XLVIII. De sutore.

Sutor coria tenet, incidit, sotulares facit ac reficit.

CAPITULUM XLIX. De praeposito agriculturae.

Qui praeest agriculturae, grangiae et boum, et cunctorum, quae ad illam pertinent obedientiam, diligentiam habet.

CAPITULUM L. De magistro pastorum. 1. Pastorum magister cunctas illius obedientiae res et instrumenta custodit. Et emendo, et vendendo ad suum pertinentia ministerium, cum extraneis commercium facit. De rebus aliis fabulandi cum eis licentiam non habet. Cui negotio vel verbis, sociorum, nisi quem advocaverit, nullus se intermisceat [ al. intermiscet]. 2. Ipse vero juramenta, mendacia, fraudes et caetera quae talibus interesse solent negotiis, vitare praecipitur mala, sempiternamque animae suae salutem temporalibus rebus et commodis anteferre. Ipse etiam et socii ejus grangiam magna ex parte custodiunt. Domus in qua fiunt casei, quam vocamus arcellam, ad eorum proprie curam pertinens, sicut aliqua de cellis servanda praecipitur. Generaliter autem in alterius cellam nullus nisi jussus ingreditur. Cum ad hiemandum foras exeunt, nihil vel accipere vel dare praeceptum habent. A puero mercenario qui est cum eis ad molendinum itur, panis coquitur, vinum emitur, ne ipsi, quod periculosum est, ad villas, in quantum vitari potest, ire cogantur. Tertia feria et Sabbato ultra communem fratrum morem vinum habent. Ea quoque die qua locum mutant, quia cibos sibi praeparare non possunt, vinum accipiunt. Haec autem misericordia propter continuos labores et multa quae ibi patiuntur incommoda, eis impenditur. CAPITULUM LI Quo tempore vinum fratres habeant. 1. Caeteri autem fratres qui domi sunt, quinta tantum feria, et in solemnitatibus quae capitulum habent, semel in die vinum accipiunt. In Natali tamen Domini diebus quatuor, Circumcisione, Apparitione, Purificatione, Annuntiatione, si Dominica die contigerit, Paschae diebus quatuor, Ascensione, Pentecostes diebus tribus, solemnitate S. Joannis, apostolorum Petri et Pauli, Assumptionis, Dedicationis, Nativitatis B. Mariae, Sancti Michaelis, Omnium Sanctorum, bis habent vinum. 2. Ascendentibus etiam propter aliquod festum in crastino celebrandum, si monachos in refectorio coenare contigerit, vinum datur. Hoc autem non evenit nisi duo festa, quibus in refectorio comeditur, sibi cohaeserint. CAPITULUM LII. De jejunio fratrum. 1. Sexta semper feria pane et aqua et sale contenti sunt, exceptis solemnitatibus. In Adventu quoque et Quinquagesima et jejuniis Quatuor Temporum, quarta etiam feria eamdem abstinentiam faciunt. Vigiliis Paschae, Ascensionis, Pentecostes, sancti Joannis, Petri et Pauli, Assumptionis, Omnium Sanctorum. Natalis Domini similiter vivunt. 2. In vigiliis vero apostolorum Jacobi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Judae, Andreae, S. Laurentii martyris, semel quidem comedunt, sed pulmentum habent. Caeteris autem diebus, ne nimio labore frangantur, bis comedunt, sed semel tantum pulmentum accipiunt. 3. Generaliter autem communes hujus domus sibi sale tantum condiuntur. Quinta feria et solemnitatibus capituli, ultra consuetum, aliquid melioris escae suscipiunt. Paschae tamen et Pentecostes feria quinta, et altera post festum Innocentum die, si hac, id est quinta feria, ibi contigerit, vinum sine aliqua [ al. alia] pitantia sumunt. 4. Herbas crudas, fructus aut radices, cum adsunt, in coena tantum, vel in prandio, si semel comedunt, accipiunt. Pulmenti vel pitantiae quidquid uni prandio superfuerit reddunt: vinum datum non nisi in prandio vel coena bibunt. 5. Quidquid ex pitantiis remanet, vel pulmentis, quod usui aptum sit, coquinario redditur, ne quis forte non concessam occulte faciat abstinentiam. CAPITULUM LIII. Quo tempore vescantur avenario pane.

A Kalendis Novembris usque ad Pascha avenae vescuntur pane. In Adventu tamen et Quadragesima per singulas hebdomadas, singulas triticeas ex pitantia recipiunt tortas.

CAPITULUM LIV. De minutione eorum. 1. Quater in anno minuuntur, circa Kalendas Maii, circa Idus Julii, circa Kalendas Octobris, circa Kalendas Februarii. Minutis tribus diebus pitantia mane, vinum autem bis datur. Duobus prioribus diebus, tria, si adsunt, ova adduntur coenae. 2. Si sitierint post prandium, vinum bibunt, non tamen in alterius cella. Hoc enim nequaquam conceditur, ut quilibet in cujuslibet cella quidquam vel bibat vel comedat. A laboribus vacant, ad lectos redeunt, a post prandium usque ad vesperas colloquium de bonis faciunt. Qui vero non minuitur eamdem quam minuti compellitur accipere refectionem. CAPITULUM LV. De silentio ad prandium. 1. Edentes, ubicunque sint, silentium tenent; quod licet et prius, tamen post exemplum reverendissimorum ac Deo dilectorum Cisterciensium [ al. Deo dilectissimorum Cistellensium] monachorum, quos et religione et numero in brevi multum crevisse gaudemus, perfectius custodimus. Ipsorum enim laici sive monachi non loquuntur in prandio. 2. Nostri etiam, in quacunque obedientia constituti, cum alterius obedientiae fratribus loqui non habent. CAPITULUM LVI. Quid agendum sit in periculis.

Si alicubi vel morbi subitanei, vel ignis, vel alicujus talis periculi necessitas ingruerit, soluto silentio, qui prius potest succurrit.

CAPITULUM LVII. De vestitu fratrum et utensilibus cellae. 1. Ad vestitum habent tunicas tres, caligarum paria tria, pedulium duo, sotulares nocturnos et diurnos, pelliciam, pelles, mantellum, caputium, mitanas [ al. mitaneas] laneas unas, lumbaria duo, cingula duo, sotulares eorum de bovina pelle fiunt. 2. A Kalendis Novembris unam tunicam veterem reddunt, unamque novam accipiunt: similiter par caligarum reddunt, et par caligarum parque pedulium sumunt. Pelles et pellicias accipiunt veteres, eas videlicet quas reddunt monachi, cum novas accipiunt. Habent adhuc ad lectum paleam, filtrum, pulvinar, cotum. 3. A Pascha usque ad festum S. Michaelis a prima usque ad completorium nocturnis sotularibus non utuntur. In superiori etiam dormitorio communes lectos, pellicias, sotularesque nocturnos habent. In omnibus hujusmodi aliud nihil curatur, nisi ut frigus arceatur et nuditas tegatur. Nam et ligaturas sotularium et renum cingula de cruda gerunt canabe lumbariaque ipsa canabina sunt. Adeo non quid vanitas aut voluptas, sed quod [ al. quid] sola necessitas aut utilitas postulet cogitatur. 4. Habent et scutellas duas ad cibos, ad panem unam mantilis loco, ad munditias unam grandiorem, justam, scyphum, salariam, cochlear et cultellum, vas aquarium, ferramenta etiam, securim, fossorium, dolabrum, subulam, falciculam, acus duas, filum forfices terebrum. Haec quicunque legerit ridere vel reprehendere non festinet, nisi prius vitam hujusmodi in tali solitudine et inter tanta duxerit frigora. CAPITULUM LVIII. Quod loquendi cum extraneis licentiam non quaerunt. 1. Colloquendi simul cum his qui domus hujus non sunt licentiam non quaerunt, nec [ al. ne.] cum germano quidem. 2. Nihil omnino, nisi cum licentia apud se tenent. 3. Accusati, sine mora prostrati veniam petunt. Reprehensorem in eadem die non reprehendunt. CAPITULUM LIX. Quid fiat de re alicui nostrum missa.

Si alicui nostrum sive laico sive monacho, ab aliquo, vel amico vel propinquo, vel vestis vel aliquid hujusmodi missum fuerit, non ei sed alii potius datur, ne quasi proprium habere videatur.

CAPITULUM LX. Quid de re inventa faciendum sit. 1. Si intra [ al. infra] terminos nostros aliquid inventum fuerit, ei protinus cujus est, si adest, sin autem, procuratori redditur. Si autem extra terminos aliquid a nostris inventum fuerit, fratribus, aut suo domino statim, si fieri potest, redditur, aut ei, per quem melius et fidelius reddi posse putatur, commendatur; alias intactum dimittitur. 2. Vestiti singulis tunicis et cincti jacent in cellis et dormitorio. CAPITULUM LXI. De brachis et parvis pelliciis fratrum. 1. Pastores autem habent brachas canabinas, quas tunc induunt cum caseos faciunt; aliter lineis omnino non utuntur [ al. utimur] vestibus, ne feminalibus quidem. 2. Concessimus adhuc pastoribus pellicias parvulas, quae duabus fere vervecinis pellibus possint fieri, quibus, nisi cum hiematum foras exeunt, non utuntur. 3. In mulgendo, ubicunque sint, semper silentium tenent. CAPITULUM LXII. De fratre qui sagmarios curat. 1. Frater qui sagmarios curat, quando foras egreditur, in culcitra non jacet, nihilque nisi hospitium quaerit, nisi vel prior vel procurator aliquid ei specialiter injunxerit. 2. Nullius nostrum vel verba vel salutes ad aliquem exteriorem, nulliusque exterioris ad aliquem nostrum, nisi priore vel procuratore jubente, fert aut refert. Saeculares rumores ubi audit, ibi jubetur dimittere. CAPITULUM LXIII. De horto.

Hortus et quae ad eum pertinent uni deputatur e fratribus, qui de omnibus ad procuratorem recurrit, eique de cunctis rationem reddit.

CAPITULUM LXIV. De custode pontis. 1. Pontis custos cum nullo prorsus, nisi specialiter jussus, fabulandi licentiam habet; nutibus tantum, vel, si non intelligitur, etiam verbis eos qui non debent transire, repellit. Idipsum servare jubetur, quicunque vices ejus exsequitur. 2. Et omnino quicunque in quacunque obedientia cujuslibet agit vices, nihil omnino in ea sine licentia mutare permittitur. In cellis quoque ipsis sive superius sive inferius, nihil nisi prius ostensum et jussum mutari fierive sinitur, ne domus laboriose factae curiositate deteriorentur [ al. deterantur] vel destruantur. CAPITULUM LXV. De disciplinis fratrum. 1. In Adventu et Quinquagesima per singulas hebdomadas singuli singulas accipiunt disciplinas. 2. Quod si domi non fuerint, septies pro disciplina Pater noster cum veniis dicunt. CAPITULUM LXVI. De cinere.

Cinerem qui adsunt in inferiori capella de manu procuratoris accipiunt. Qui non adsunt, ter Pater noster cum veniis dicunt.

CAPITULUM LXVII. Quid faciant pro missa.

Item ter Pater noster a Capite jejunii usque ad Pascha, post nonam prostrati pro missa solvunt.

CAPITULUM LXVIII. De Coena Domini.

In Coena Domini, qui inferius remanent, veniunt post prandium ad coquinam, et ab eo qui prior est ordine lavantur caeteris pedes, offerturque singulis vinum, et bibentes recedunt.

CAPITULUM LXIX. De Parasceve. 1. In crastino, hoc est in Parasceve, qui ibidem, hoc est inferius, sunt, post nonam, quae plus ea die quam caeteris differtur, veniunt ad ecclesiam, ibique Pater noster semel pro Ecclesia, semel pro papa, pro episcopis et cunctis sacris ordinibus, pro imperatore, pro catechumenis, pro cunctis afflictionibus et periculis, pro haereticis, pro Judaeis, pro paganis, veniis, exceptis Judaeis, ad singula subjunctis, dicunt. 2. Deinde oblatam a coquinario crucem venerabiliter osculantur, dicentes intra se: Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Qui hoc non scit, dicit semel, Pater noster. CAPITULUM LXX. Quomodo se habeant in solemnitatibus.

Omni totius anni die quo capitulum tenetur, qui sursum non ascendunt, nisi prohibuerint obedientiae, cellas tenent, et spatium quod inter Tertiam et Sextam est, orationi impendunt.

CAPITULUM LXXI. Quid faciant pro defunctis.

Pro recenter defuncto trecentas Orationes Dominicas debent, quarum medietatem cum veniis reddunt. Et in singulis anniversariis, novem cum totidem veniis.

CAPITULUM LXXII De rasura fratrum. 1. Quoties monachi, toties raduntur et laici. Sed laici insuper etiam capita lavant. Omnia autem obsequia, quamlibet privata, quae sibi ipsis singuli non occurrunt aut non possunt facere, ab aliis humiliter devoteque complentur; ita ut felicem se putet cui tale quidquam fuerit imperatum. 2. Obviantes etiam sibi invicem, amica alacritate et humili supplicatione mutuo locum dantes, servato pertranseunt silentio. In quo juniores, id est qui posterius venerunt, satagunt praevenire majores. CAPITULUM LXXIII. De novitio suscipiendo. 1. Laicis ad professionem suscipiendis, idipsum pene fit quod et clericis, nam similiter dura proponuntur eis et aspera. 2. Jubentur etiam adversum se habentibus aliquid reconciliari, et in quanta priori placuerit, non minus tamen quam annua, admittuntur probatione, et ad eorum inter quos conversati sunt, laicorum scilicet, suscipiuntur testimonium, sicut clerici ad testimonium monachorum. 3. Ea autem die qua eorum professionem facturus est aliquis, ad capitulum perducitur monachorum, ubi de stabilitate et obedientia caeterisque necessariis audiens, cum immobilis imperterritusque permanserit, rogat aliquem ore proprio, ut suam sibi scribat professionem, in cujus fine ipsemet manu propria signum crucis depingit. Quam etiam manu gestans, post evangelium et offerendam ad cornu dextrum appropinquat altaris, eamque, sicut est in ejus dextera, diaconus, cunctis audientibus, legit ita dicens. CAPITULUM LXXIV. Professio laici. 1. Ego frater ille, promitto obedientiam et conversionem morum meorum, et perseverantiam omnibus diebus vitae meae, in hac eremo, coram Deo et sanctis ejus et reliquiis istius eremi quae constructa est ad honorem Dei et beatae semper virginis Mariae, et sancti Joannis Baptistae, pro timore Domini nostri Jesu Christi et remedio animae meae, in praesentia domini, illius, prioris. Quod si aliquo tempore unquam hinc aufugere vel abire tentavero, liceat servis Dei qui hic fuerint me plena sui juris auctoritate requirere, et coacte ac violenter in suum servitium revocare. 2. Post haec hanc ipsam chartam offert super altare, et osculato altari incurvatur ad pedes sacerdotis, tali obsecratione benedicendus: Salvum fac, Mitte ei, Esto ei, Dominus vobiscum, Oremus, Domine Jesu Christe, qui es via. Require superius. CAPITULUM LXXV. Quomodo se habeat frater postquam susceptus est.

Ab hoc tempore noverit [ al. novit] se nihil omnino, neque baculum quidem quo per viam gradiens innititur, sine prioris habere licentia; quippe cum nec ipsemet suus sit. Erga quem idipsum quod superius de monacho diximus, servabitur, ut scilicet pro eo nihil minus fiat, si intra examinationis tempus acceptabiliter agens mortuus fuerit, quam si professus esset.

CAPITULUM LXXVI. De hospitio Fratrum qui foras mittuntur.

Cum aliqui foras mittuntur in vicinis montanis, id est, a Cornelione superius, et a Bocoirone, et ab Intermontes, et a Scalis, nec escam a quoquam nec hospitium accipiunt, nisi aut specialiter jussi, aut aliqua inevitabili et inopinata necessitate coacti.

CAPITULUM LXXVII. De fugitivis, sive expulsis.

Si quis habitatorum loci hujus vel aufugerit, vel pulsus fuerit, et ductus poenitentia redierit, promittens suarum emendationem perversitatum, et ejus proprie vitii propter quod pulsus fuerat vel aufugerat, tractabit prior causam ejus communi consilio, et sicut vel fratrum numerus vel domus utilitas, vel etiam salus ipsius postulare videbitur, faciet ei; et si consilium recipiendi placuerit, ad probationem humilitatis in ultimo constituetur loco. Sin autem, dabitur ei licentia ad aliquam aliam religiosam eundi domum, in qua suam possit animam salvam facere.

CAPITULUM LXXVIII. De numero habitatorum. 1. Numerus habitatorum hujus eremi, monachorum quidem tredecim est, non quod semper tot simus, nunc enim non sumus tot, sed quod tot, si Deus eos miserit, suscipere instituimus. Sed et si talis aliquis unus, cujus utilitas et honestas videatur vix posse recuperari, misericordiam postulaverit, addetur et quartus decimus, si tamen facultas domus tolerare posse putabitur. 2. Laicorum autem numerus, quos conversos vocamus, sexdecim statutus est; nunc vero plures sunt, nonnulli namque eorum senes ac debiles erant et laborare non poterant, et ob id alios sumus coacti suscipere. Unde pro his qui nunc fragiles sunt, cum obierint, alios non accipiemus. CAPITULUM LXXIX. Quare tam parvus sit numerus. 1. Hanc autem numeri paucitatem eadem consideratione delegimus qua nec hospitum equitaturas procuramus, nec domum eleemosynariam habemus; videlicet ne ad majores quam locus iste patitur expensas coacti quaerere et vagari, quod horremus, incipiamus. 2. Quod si posteri nostri hunc ipsum tam parvum numerum aliquibus occasionibus, quas ignoramus, hoc in loco sine quaerendi et vagandi odibilibus officiis procurare nequiverint, si nostris voluerint acquiescere consiliis, ad eam redibunt quantitatem quam sine praedictis possent portare periculis. Nos enim qui in praesentiarum hic degimus, quamvis pauci simus, multo pauciores esse mallemus quam ad illa mala, servato vel multiplicato numero, pervenire. 3. Attendentes igitur non munera quae mittuntur, neque enim propter incerta beneficia, onera certa quae nec portari nec deponi sine grandi possint periculo subeunda nobis videntur; non ergo munera considerantes, sed quid haec ipsa in qua sumus eremus, sive ex agricultura, sive ex pecorum nutrimento reddere possit; putamus praefatum numerum hominum hic vivere posse, si tamen humilitatis, paupertatis, sobrietatis, in victu et vestitu et caeteris ad usum pertinentibus rebus, idem quod hucusque fuit studium perseveret, et si postremo mundi contemptus et Dei amor, propter quem ferri et fieri omnia debent, profectum in dies accipiat. CAPITULUM LXXX. De commendatione solitariae vitae. 1. Habetis, dilectissimi, sicut petistis, consuetudines qualescunque nostras quoquo modo descriptas, in quibus multa vilia sunt et minuta, quae scribi forsitan non oportuerat, nisi quia vestra dilectio compellebat nihil judicare, sed cuncta potius parata complecti. 2. Non tamen ita omnia ut nihil omnino remanserit, putamus nos hoc scripto potuisse concludere. Sed facile, si quid effugit, collocutione praesenti poterit indicari. 3. De commendatione autem hujus vitae, solitariae scilicet, pene tacuimus a multis sanctis et sapientibus et tantae auctoritatis, ut eorum vestigia non simus calcare digni, copiose commendatam scientes, et vobis quod aeque aut melius nostis ostendere superfluum judicantes. 4. Nostis enim, in Veteri et in Novo maxime Testamento, omnia pene majora et subtiliora secreta, non in turbis tumultuosis, sed cum soli essent Dei famulis revelata, ipsosque Dei famulos, cum vel subtilius aliquid meditari, vel liberius orare, vel a terrenis per mentis excessum alienari cuperent, fere semper multitudinis impedimenta vitasse, et solitudinis captasse commoditates. 5. Hinc est, ut aliquid inde tangamus, quod in agrum ad meditandum Isaac egreditur solus (Genes. XXXII), quod ei non casuale, sed consuetudinarium fuisse credendum est. Quod Jacob praemissis omnibus solus remanet, facie ad faciem Deum videt, benedictione simul et nominis in melius mutatione felix efficitur (Genes. XXIV), plus assecutus uno momento solus quam toto vitae tempore comitatus. 6. Moyes quoque, Elias atque Eliseus solitudinem testis est Scriptura quantum diligant, quamtumve per eam in divinorum secretorum revelationibus crescant, quoque modo et inter homines periclitentur assidue et a Deo, cum soli sunt, visitentur. 7. Sed et Jeremias, quod et superius commemoravimus, solus sedet quia Dei comminatione repletus est (Jer. XV), poscens etiam dari aquam capiti suo, et oculis suis fontem lacrymarum, ut lugeat interfectos populi sui; locum quoque, ubi se tam sancto possit in opere liberius exercere, postulat dicens: Quis dabit mihi diversorium viatorum in solitudine? (Jer. IX.) Tanquam hoc eum in civitate facere non vacaret; hoc modo indicans quantum [ al. quam] impediant socii gratiam lacrymarum. Qui etiam cum dixisset: Bonum est praestolari cum silentio salutare Dei (Thren. III); cui negotio maximum praestat solitudo suffragium; addidissetque: Bonum est viro cum portaverit jugum ab adolescentia sua, ubi nos plurimum consolatur, qui propositum istud pene omnes a juventute subivimus; adjecit et ait: Sedebit solitarius et tacebit, quia levabit se supra se, omnia pene quae in hac nostra institutione sunt optima, quiete et solitudine, silentio et superiorum appetitione significans. 8. Quae studia suos alumnos quales efficiant postea manifestat dicens: Dabit percutienti se maxillam, saturabitur opprobriis, quorum in altero patientia summa, in altero perfecta refulget humilitas. 9. Joannes quoque Baptista, quo inter natos mulierum, juxta Salvatoris praeconium, major nemo surrexit (Matth. XI), quid solitudo securitatis quidve utilitatis afferat evidenter ostendit; qui nec divinis oraculis quibus praedictum fuerat quod ab utero Spiritu sancto repletus (Luc. I), in spiritu et virtute Eliae Christum foret Dominum praeventurus, nec mirabili nativitate, nec parentum sanctitate securus, frequentiam hominum fugiens tanquam periculosam, deserta solitudinis tanquam tuta delegit, tandiu pericula mortemque nesciens, quandiu eremum solus incoluit, ubi quid virtutis lucratus quidve sit meriti Christi baptismus et pro justitia mors suscepta monstravit. Talis enim factus est in solitudine, ut dignus esset lavantem omnia Christum solus lavare, et pro veritate nec carcerem nec mortem declinare. 10. Jesus ipse Deus et Dominus, cujus virtus nec secreto juvari, nec publico poterat impediri, ut suo tamen nobis consuleret exemplo, priusquam praedicaret vel signa faceret, tentationibus atque jejuniis quasi probatus est in solitudine, de quo Scriptura refert quod, relictis turbis discipulorum, in montem solus ascenderet orare (Matth. XIV). Qui et imminentis jam tempore passionis apostolos reliquit solus exoraturus, isto vel maxime insinuans exemplo quantum solitudo prosit orationi, quando comitibus, licet apostolis, non vult mistus orare. 11. Jam vos ipsi, sancti ac venerabiles Patres Paulus, Antonius, Hilarion, Benedictus et caeteri nobis innumerabiles quantum in solitudine mente profecerint, per vos considerate, et probabitis suavitates psalmodiarum, studia lectionum, fervores orationum, subtilitates meditationum, excessus contemplationum, baptismata lacrymarum, nulla re magis quam solitudine posse juvari. 12. Non autem haec vobis pauca quae diximus sufficiant exempla, ad suscepti laudem propositi; sed ipsi potius vobis plura coacervate, vel de rerum usu praesentium, vel de sanctarum paginis Scripturarum: quanquam ipsum tali commendatione non egeat, quoniam et sua raritate et suorum sectatorum paucitate sufficienter sese commendat. Si enim, juxta Domini verba, arcta est via quae ducit ad vitam, et pauci inveniunt eam (Matth. VII); et e contra ampla est quae ducit ad mortem, et multi vadunt per eam, inter Christianae religionis instituta, tanto se unum quodque melioris et sublimioris ostendit meriti quanto pauciores, et tanto minoris et inferioris quanto plures admittit. Bene vos semper valere et nostri meminisse optamus.

Expliciunt Consuetudines D. Guigonis prioris Carthusiae.


Ritorno alla pagina iniziale "Guigo I"


| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |


5 aprile 2022                a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net