Novati Catholici

sententia de humilitate et obedientia et de calcanda superbia

NOVATO IL CATTOLICO

SENTENZE SULL’UMILTÀ, SULL’OBBEDIENZA E SULLA SUPERBIA CHE DEVE ESSERE CALPESTATA

Estratto da "Les sentences pour les moines de Novat le Catholique"

di Fernando Villegas - "Revue Bénédictine" n. 86 – 1976

Libera traduzione

1 Saecularibus aliter in Ecclesia loquimur, aliter uobis loqui debemus. 2 Illis loquimur aliquando res quae in sonum habentur et uirtutem non habent. 3Delectantur enim tamquam infirmi sonis uerborum, non uirtute dei. 4Uos autem in nomine Christi non hoc delectamini, sed uultis audire salutis uerbum, 5 in quo uocati estis et has uestes lugubres in mundo induxistis, expectantes meliores aput deum.

6 Nostis, iam sapitis, iam multum tempus hic habetis, aduersus quem uobis est conluctatio, 7 quia aduersarius uester non est foris, sed intus est. 8 In uisceribus et in ipsis membris nostris habemus obluctatorem. 9 Sic enim | caro concupiscit aduersus spiritum et spiritus aduersus carnem, et non ea quae nolumus facimus, 10uidetis quia intus est aduersarius iste.

11Aduersarius autem non uincitur nisi humilitate et caritate, 12 quia et ipse dominus Iesus Christus diabolum non uincisset, nisi humiliatus fuisset, 13humiliatus autem non necessitate, sed caritate. 14 Si enim nos non amasset, humilis factus non fuisset. 15Amore nostri factus est humilis. 16Si ergo qui fecit caelum et terram, mare et omnia quae in eis sunt, dominus angelorum omnium, qui creauit omnia, propter nos factus est humilis, 17 quare nos propter nosmetipsos recusamus humilitatem ?

18 Uia ergo salutis non est nobis prima, nisi humilitas. 19 Cum coeperis humilitatem quaerere et eam propter deum et propter | ipsam congregationem sustinere... 20 et (in) ipsa congregatione quamuis aequales sitis, unusquisque alterum superiorem sibi extimare debet, tamenetsi non sit superior, 21 et non illud facit, nisi quis humilitatem habuerit. 22Non est necessarium seruis dei aliud primum, nisi humilitas, 23 quia humilitas, cum fuerit in homine, facit illum oboedientem; 24 oboediens uero cum fuerit, uel qui oboedientiam sectatur, non hominibus obaudit sed deo; 25sic enim dominus ait: Qui uos audit, me audit, et qui me audit, audit eum qui me misit.

1 Nella Chiesa parliamo ai secolari in un modo, ma dobbiamo parlare a voi in un altro modo. 2 A quelli talvolta riferiamo ciò che fa rumore e non ha valore. 3 Poiché essi, come persone di nessun rilievo, si dilettano del rumore delle parole, non delle qualità di Dio 4 Al contrario voi, nel nome di Cristo, non vi rallegrate di ciò, ma desiderate ascoltare il verbo della salvezza 5 nel quale siete stati chiamati e, rivestiti nel mondo di lugubri vesti, aspettate quelle migliori (quando starete) con Dio.

 6 L'avete già imparato e lo sapete. Ora qui avete molto tempo per lottare contro 7 l'avversario che non è fuori da voi, ma è dentro le vostre viscere: 8 noi abbiamo il nemico nelle nostre stesse membra. 9 In effetti, "La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; ... sicché voi non fate quello che vorreste" (Gal 5,17); 10 vedete che questo avversario è dentro.

11 Invece l'avversario è vinto solo con l'umiltà e la carità, 12 poiché anche lo stesso Signore Gesù Cristo non vinse il diavolo se non dopo che si fosse umiliato, 13 umiliato inoltre non per necessità, ma per carità. 14 Se infatti non ci avesse amato, non si sarebbe fatto umile. 15 Si è fatto umile per l'amore verso di noi. 16 Se, dunque, colui "che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene" (Sal 146 (145),6), Signore di tutti gli angeli, che creò tutte le cose, si è fatto umile per noi, 17 per quale motivo noi rifiutiamo l'umiltà a favore di noi stessi.

18 Pertanto, la prima via della salvezza è per noi l'umiltà. 19 Quando inizierai a cercare l'umiltà ed a sostenerla a causa di Dio e della stessa comunità …. e 20 benché siate uguali nella stessa comunità, ognuno deve considerare l'altro superiore a se stesso, quantunque non sia più importante: 21 e (riuscirà a) fare ciò solo chi possiede l'umiltà. 22 Ai servi di Dio non è necessario altro al di fuori dell'umiltà, 23 poiché l'umiltà, quando entra nell'uomo, lo rende obbediente; 24 in verità chi diventa obbediente, o chi desidera l'obbedienza, non obbedisce agli uomini ma a Dio. 25 Così infatti dice il Signore: "Chi ascolta voi ascolta me", e chi mi ascolta, ascolta "colui che mi ha mandato" (Lc 10,16).

26 Abbas pater est, sequentes fratres patriarchae sunt. 27 Et quicumque est alius inter uos, qui forte bonam habet uitam, meliorem continentiam, meliores uigilias, meliorem custodiam corporis, et ipse propter imitationem pater est.

28 Hoc ergo | agite inter uos, ut primum humilitatem custodiatis, non ut hominibus humiles uideamini, sed deo. 29 Illa est uera humilitas quae deo, non hominibus demonstratur. 30 Nam humilitas quae hominibus demonstratur, factio est, non humilitas, quod a seruis dei omnino alienum esse debet. 31 Non quidem arbitror quia sunt tales in uobis, sed ne subripiat talis morbus admoneo. 32 Homines enim sumus et hominibus loquimur. 33 Idcirco primum humilitatem fratribus uestris monstrare debetis propter imitationem, ut fundata sit ipsa humilitas intus in corde secundum deum. 34 Cum fuerit enim humilitas fundata in corde tuo propter deum, tunc dat illi deus, id est fratri tuo, ut intellegat et imitetur humilitatem tuam. 35 Nam si non fuerit humilitas fundata in corde tuo, ostendit deus fratri tuo, quia fincta est humilitas tua.

36Prima ergo uia salutis haec est: | humilitatem tenere simplicem propter deum, non propter hominem, 37non placere inde hominibus, sed placere inde deo.

38 Humilitatem sequatur oboedientia — nam non potest esse oboediens, nisi fuerit humilis —, 39et obtemperetis uobis ipsis, sibi sicut obtemperant membra. 40(Numquid cum consilio sibi obtemperant membra), et non naturali caritate ? 41Si pes offenderit, manus occurrit, ne totum corpus labatur ut cadat, 42sicut ait apostulus: Si patitur unum membrum, conpatiuntur omnia membra. 43Unde ergo, nisi ex caritate ? 44Si ergo dilexeritis uos inuicem, nulla erit perturbatio. 45 Scandala nemo patitur: non propter cibum, non propter potum, non propter uestimentum, non propter uigilias, non propter opera, non propter cocinam, non propter ministerium. 46Iam cum uos inuicem dilexeritis, si quis aliquid faciat, quod non debet, | caritas illa non permittit ut offendaris.

26 L'abate è il Padre, i fratelli che seguono sono i patriarchi. 27 E chiunque è diverso tra di voi, chi forse ha una vita buona, una migliore continenza, delle veglie migliori, un migliore controllo del corpo, costui è padre per imitazione.

28 Perciò agite tra di voi innanzitutto conservando l'umiltà, non per essere visti umili dagli uomini, ma da Dio. 29 Questa è la vera umiltà che deve essere dimostrata a Dio, non agli uomini. 30 Infatti, l'umiltà che viene dimostrata agli uomini è un inganno, non umiltà, e deve essere del tutto estranea ai servi di Dio. 31 Certamente non giudico ciò perché vi sono tali servi tra di voi, ma (vi) esorto affinché questo morbo non vi conquisti con astuzia. 32 Poiché siamo uomini e parliamo a degli uomini. 33 Perciò innanzitutto dovete dimostrare umiltà ai vostri fratelli perché (la possano) imitare, affinché la stessa umiltà sia fondata nel cuore secondo Dio. 34 Quando, infatti, l'umiltà sarà fondata nel tuo cuore per Dio, allora Dio la donerà ad un tale, cioè a tuo fratello, affinché comprenda ed imiti la tua umiltà. 35 Infatti, se la (tua) umiltà non fosse fondata nel tuo cuore, Dio mostrerebbe al tuo fratello che la tua umiltà è falsa.

36 Pertanto la prima via della salvezza è questa: mantenere una sincera umiltà per Dio, non per l'uomo, 37 da ciò (consegue) di non essere graditi agli uomini, ma di essere graditi a Dio.

38 L'obbedienza segua l'umiltà – poiché non si può essere obbedienti se non si è umili – 39 e obbedirete a voi stessi come le membra si obbediscono tra di loro. 40 Forse che le membra si obbediscono con una decisione e non per naturale carità? 41 Se il piede si fa male, vi rimedia la mano, affinché tutto il corpo non soffra e cada, 42 come dice l'Apostolo: "Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme" (1 Cor 12,26). 43 Da dove viene ciò se non dalla carità? 44 Pertanto, se vi amerete a vicenda, nulla vi sconvolgerà. 45 Nessuno cadrà nel peccato: né per il cibo, né per le bevande, né per l'abito, né per le veglie, né per i lavori, né per la cucina, né per gli incarichi. 46 Allora, se vi amate a vicenda e se qualcuno farà ciò che non dovrebbe fare, quella stessa carità non permetterà che vi offendiate.

47 Habete ergo, fratres, humilitatem (et) oboedientiam, quam sequitur pax, ut sitis filii pacis, 48 quia caritas, sicut ait apostolus, uinculum est perfectionis. 49Cum quis habuerit humilitatem, Christum imitatur, qui humilis factus est propter nos. 50 Si quis habuerit oboedientiam, Christum imitatur, qui oboediens factus est usque ad mortem. 51 Cum quis habuerit caritatem, Christum imitatur, quia deus caritas est.

52 Sed prius elaborate ut intus uitia uestra uincatis. 53 Fiat pax primo animae et cordis cum praecepto dei, ut aduersus consuetudinem corporis adque fragilitatem duo sint uictores: praeceptum dei et consensus tuus. 54 Causa est enim talis: medicus, aegrotus, aegritudo. 55Si iste aegrotus <se> cum aegritudine dederit, uincitur medicus et efficiuntur duo aduersus imum adque superatur | medicus. 56 Si uero aegrotus cum medico se dederit, uincitur infirmitas. 57 Medicus Christus est, aegroti nos sumus, aegritudinis morbus consuetudo peccati est. 58Iam qui ex parte renuntiauit saeculo, quamuis uiuat in saeculo, adtendat cui debeat inherere: utrum morbo an medico. 59 Si medico inheserit, ut dixi, morbum superat. Si morbo inheserit, laborat medicus.

60Ideo nobis euangelium in saeculo clamat et dicit: Esto consentiens aduersario tuo cito, dum es cum illo in uia. 61 Non nos docet ut simus consentientes aduersario diabolo, sed docet ut consentientes simus aduersario praecepto diuino, 62 qui aduersatur malis nostris et aduersatur consuetudini nostrae, aduersatur iniquitatibus nostris. 63 Cum consentimus aduersario nostro, id est praecepto diuino, superatur morbus. 64Si consentimus, facti sumus concordes cum prae|cepto dei et accipimus quasi iugum dei, 65propter quod ait dominus: Uenite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam uos. 66 Tollite iugum meum, quia lene est et sarcina mea leuis est.

67Ecce quid tam leue? 68 Denique considera quemadmodum qui aliquid habent in hoc mundo timent ne rapiantur. 69Quomodo timent ne quod adquisierunt perdant. 70Quibus modis torquentur, quasi sub grauissimo pondere sollicitudinem habendo. 71 Uos autem non aliud laboratis, nisi ut hoc faciatis quod abbas praecepit. 72Iam sub iugo estis: non cogitas unde uiuas, quia nec debes cogitare. 73 Est qui te regat, est qui tibi curam ferat. 74 Omnino ad uos cogitatio cibi et uestimenti nec pertinere debet. 75Quod dederit abbas, sic puta quasi deus dederit. Ipsa est enim uera humilitas.

47 Perciò, fratelli, rivestitevi di umiltà ed obbedienza, a cui consegue la pace, affinché possiate essere figli della pace 48 "Perché la carità", come dice l'Apostolo, "è il vincolo della perfezione" (Col 3,14: Vulg.) 49 Quando ci si riveste di umiltà si imita Cristo che "umiliò se stesso" per noi 50 Quando ci si riveste di obbedienza si imita Cristo che "si fece obbediente fino alla morte " (Fil 2,8). 51. Quando ci si riveste di carità si imita Cristo, "perché Dio è amore" (1 Gv 4,8).

52 Ma prima cercate di vincere i vostri vizi dentro (voi stessi). 53 In primo luogo vi sia la pace dell'anima e del cuore, secondo il precetto di Dio, in modo che ci siano due vincitori contro il modo di vivere del corpo e la corruttibilità: il precetto di Dio ed il tuo consenso, 54 Poiché la circostanza è questa: il medico, l'ammalato, la malattia. 55 Se questo malato si arrende alla malattia il medico sarà sconfitto, si uniranno in due contro uno ed il medico sarà vinto. 56 Se invece il malato confida nel medico, la malattia sarà vinta. 57 Il medico è Cristo, i malati siamo noi, il morbo dell'infermità è la consuetudine del peccato. 58 Certamente, chi in parte ha rinunciato al mondo, sebbene viva nel mondo, è badi a ciò a cui dovrebbe restare unito: o alla malattia o al medico. 59 Se rimane unito al medico, come ho detto, sconfigge la malattia. Se rimane unito alla malattia, il medico ne soffre.

60 È per questa ragione che il Vangelo ci chiama nel mondo e dice: "Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui" (Mt 5,25). 61 Non ci insegna che dobbiamo corrispondere all'avversario diavolo, ma che dobbiamo corrispondere all'avversario precetto divino, 62 che contrasta i nostri mali e si oppone alle nostre abitudini, affrontando le nostre iniquità. 63 Allorché acconsentiamo al nostro avversario, cioè al precetto divino, la malattia è sconfitta. 64 Se acconsentiamo, ci facciamo concordi con il precetto di Dio e lo accettiamo quasi come giogo di Dio, 65 Per merito di ciò che dice il Signore: "Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo ...Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero" (Mt 11,28-30).

67 Ecco cos'è talmente leggero? 68, Inoltre, considera quanto temono di essere depredati coloro che hanno qualcosa in questo mondo. 69 Quanto temono di perdere ciò che hanno comprato. 70 In quanti modi sono afflitti, come se fossero affannati sotto un pesantissimo carico. 71 Voi invece non dovete preoccuparvi d'altro, se non di fare ciò che l'abate comanda. 72 Voi siete già sotto il giogo: non pensare di cosa vivrai, perché non ci devi proprio pensare. 73 C'è chi ti guida, c'è chi si preoccupa di te. 74 Non dovete assolutamente avere neanche il pensiero del cibo o dell'abito. 75 Ciò l'abate ti darà, consideralo come se l'abbia dato Dio: poiché questa è vera umiltà.

76Sed forte unus plus habet et alter minus habet: et hoc tamquam a deo factum habete. | 77 Sed unus sedet ad alteram mensam et alter ad alteram mensam: si sic iubet abbas, si sic probauit, sic habete quasi deus iusserit. 78 Nolo inde interroges ut dicas: «Cras ibi sessurus sum». 79Nolo facias consuetudinem, ne tibi illam deus necessitate det. 80 Si forte non est quod detur, aut non uidetur ut detur, sic habeto aut quia non est quod detur, aut uisum est expedire ut non detur. 81 Ista, fratres, si seruaueritis, prorsus uitam aeternam habebitis.

82 Nolite uos permittere uerbis malis agi. 83 Si forte aliquis infirmus cadit, ut loquatur peruersa, statim prohibete illum, statim dicite: «Noli facere, noli, frater, peccas». 84Quia debetis uobis, propter quod in uno estis et abbatem unum habetis, debetis et uos uobis abbates esse. 85 Nam quid est unus? Duos oculos et duas aures habet abbas. 86Numquid potest omnes audire, aut omnes uidere, aut | non habet necessitatem alicubi exire et aliquid prouidere ? 87 Uos uobis abbates estote, et quomodo metuistis abbatem praesentem, ita absentem, quia praesens est deus. 88 Omnino hoc time, hoc metue, quia deus semper praesens est. 89 Et si unus feret curam tantis, quanto uos magis omnes ferre debetis, 90ne inueniat unde irascatur, unde doleat, unde offendatur, unde ingemescat, unde putet quia peribit labor eius tanti temporis.

76 Se per caso uno ha di più e l'altro di meno, ritenete anche ciò come compiuto da Dio. 77 Se uno è seduto ad un tavolo e l'altro ad un altro tavolo, se l'abate ordina ed approva così, ritenete anche ciò come ordinato da Dio. 78 Di conseguenza non voglio che tu accusi (qualcuno) e dica: "Domani mi siederò qui". 79 Non voglio che tu prenda l'abitudine di farti dare qualcosa da Dio come fosse un bisogno urgente.

80 Nel caso che non ci sia niente da dare, oppure non si percepisce che sia stato dato, considera o che non c'è niente da dare o che è stato giudicato vantaggioso non darlo. 81 Se, fratelli, serberete ciò, avrete senz'altro la vita eterna.

82 Non permettetevi di discutere con parole malvage. 83 Nel caso che qualcuno soccombesse al vizio del parlare in modo perverso, impediteglielo subito e dite immediatamente: "Non farlo, fratello, (così) commetti peccato!" 84 Dovete comportarvi così perché state insieme ed avete un solo abate. Inoltre dovete essere abati l'uno dell'altro. 83 Perché, dunque, solo uno? L'abate ha due occhi e due orecchie. 86 Egli non può sentire tutti o vedere tutti.  Oppure, non ha bisogno di andare da qualche parte per provvedere a qualcosa? 87 Siete abati l'uno dell'altro e, così come temete l'abate se è presente, altrettanto quando è assente, perché Dio è (sempre) presente. 88 Senza dubbio temi ciò, abbi paura di ciò, perché Dio è sempre presente. 89 E se uno si prende cura di molti, tanto più voi tutti dovete prendervi cura (dei fratelli), 90 in modo che nessuno escogiti qualcosa di cui arrabbiarsi, di cui soffra, di cui si offenda, di cui si lamenti e che lo faccia pensare che il suo impegno di lunga durata sia andato perso.

91 Haec enim tunc nobis possunt prode esse, si habuerimus humilitatem, oboedientiam et caritatem. 92Uia alia ad deum non est, nisi humilitas et oboedientia et caritas. 98 Ipsa est uia, ueritas et uita. 94 Nam cruciari, ieiunare biduo, triduo, quatriduo, septimanas facere frequenter, inde superbiunt fratres, putantes quia quod ipsi faciant, alius facere non potest. | 95 Infinitum putant esse, quod alius non potest facere. 96Aut ambulat nudo pede et arbitratur quoniam ipse solus hoc potest facere, aut forte nec bibet nec ipsam aquam mixtam. 97 Exercitatio temporalis est, quia semper illud facere non potest. 98 Sed cogitet magis humilitatem, cogitet pietatem, caritatem, oboedientiam. 99 Propter enim frangendas uires corporis, propter edomandum sanguinem et carnem debet arripere ista quasi bonus athleta, 100 sed non inde glorietur, ne perdat quod facit.

101 Nam pharisaeus ille qui ascendit in templo orare, numquid opera sua, quae numerabat, modica erant ? 102 Inmensa erant: ieiunare bis in sabbato, decimas omnium rerum suarum pauperibus dare, fraudem non facere, adulterium non committere, infinitum est. 103 Sed quoniam iactauit illud in superbia, totum quidquid fecit, superbia (fuit). | 104Propterea Dauid dicit: Non ueniat mihi pes superbiae, et manus peccatoris non moueat me. 105 Ibi caeciderunt omnes qui operantur iniquitatem. 106 Ubi caeciderunt? In labsu superbiae. 107 Inde enim caecidit diabolus, per superbiam labsus est.

108 Omnino ergo non admittatur ad seruos dei superbia. 109Qui ergo iam aliter uiuit, qui uitam suam melius instituit, non sit quemadmodum ille pharisaeus. 110 Publicanus autem ille humiliatus non audet nec oculos ad caelum leuare, 111 et sententia domini conlaudatur, redit ad domum suam iustificatus magis quam ille pharisaeus. 112 Expertum namque habemus et in ipsis sanctis scribturis et in fratribus nostris, quia quicumque uia humilitatis tenuit, profecit et non peribit.

91 Poiché allora tutte queste cose ci possono essere utili se avremo umiltà, obbedienza e carità. 92 Non c'è altra via per andare a Dio se non l'umiltà, l'obbedienza e la carità. 93 Questa è la via, la verità e la vita. 94 Perché mortificarsi, digiunare due, tre, quattro giorni e spesso settimane, diventa un'origine di orgoglio per i fratelli che pensano che ciò che essi fanno, altri non riescono a farlo. 95 Pensano che sia qualcosa di smisurato ciò che un altro non riesce a fare. 96 Altrimenti cammina a piedi nudi e ritiene che solo lui riesce a farlo: oppure forse non beve nemmeno l'acqua mista (col vino). 97 Questa prova è temporanea perché non può sempre fare ciò. 98, (Il fratello) piuttosto consideri di più l'umiltà, consideri (di più) la pietà, la carità, l'obbedienza. 99 Deve, dunque, applicarsi con ardore a queste cose quasi come un buon atleta per spezzare le forze del corpo, per domare il sangue e la carne, ma non se ne vanti, per non perdere ciò che fa.

101 (Consideriamo) per esempio quel fariseo che salì al tempio a pregare: erano forse poche le sue opere che elencava? 102 Erano immense: digiunare due volte alla settimana, dare ai poveri le decime di tutto ciò che possiede, non commettere frodi, non commettere adulterio: ciò è incalcolabile. 103 Ma poiché si vantava con superbia, tutto ciò che aveva fatto era (solo) superbia (Cfr. Lc 18,9-14). 104 Perciò Davide dice: "Non mi raggiunga il piede dei superbi e non mi scacci la mano dei malvagi. 105 Ecco, sono caduti i malfattori" (Sal 36 (35),12-13). 106, Dove sono caduti? Nell'errore della superbia. 107 Per questo motivo, infatti, cadde il diavolo: è caduto nell'errore a causa della superbia.

108 Pertanto, la superbia non sia assolutamente permessa ai servi di Dio. 109 Colui che vive già così in modo diverso, chi ha costruito meglio la propria vita, non sia come quel fariseo. 110 Al contrario, quel pubblicano umiliato non osa nemmeno alzare gli occhi al cielo 111 ed è lodato dalla sentenza del Signore, ritornando alla sua casa più giustificato di quel fariseo. 112 Certamente sappiamo per esperienza, sia dalle stesse Sacre Scritture che dai nostri fratelli, che chiunque osserva la via dell'umiltà progredisce e non perisce.

 


Ritorno alla pagina sulle "Sentenze di Novato il Cattolico"


| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |


14 novembre 2018                a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net